Eindhoven

Eindhoven is de grootste stad van Zuid-Nederland en de 5e stad van Nederland. Er werken circa 314.000 mensen in Eindhoven. Eindhoven profileert zich als ‘Leading in Technology’ en behoort tot top van de ICT-regio’s van de wereld. Daarnaast staat de regio Eindhoven/Zuidoost-Brabant in de top tien van de ranglijst van innovatieve Europese topregio’s. De doelstelling is om deze ranglijst in 2013 aan te voeren.

In de stad zijn grote bekende technologiebedrijven zoals Philips, DAF, ASML, Toolex, Simac en Neways gevestigd. Eindhoven heeft daarnaast een Technische Universiteit, de Design Academy voor toegepaste industriële vormgeving en ook TNO heeft er enkele belangrijke vestigingen. De succesvolle High Tech Campus, waar o.a. Philips al haar onderzoek en ontwikkeling concentreert, heeft deze positie alleen maar verder gestimuleerd. De voorbereidende ontwikkelingen van een 2e high tech campus verlopen voorspoedig.

Update november 2009

Glasrijk Eindhoven

Zoals (inter)nationaal bekend excelleert de Eindhovense regio in innovatie, samenwerking en daadkracht. Stuwende kracht hierin is de Triple Helix, waarin kennisinstellingen, overheid en bedrijfsleven nauw samenwerken. In 2003 heeft de gemeente Eindhoven haar visie en beleid ‘Glasrijk Eindhoven’ gedefinieerd. ‘Glasrijk Eindhoven’ is gericht op de aansluiting van alle inwoners, bedrijven en instellingen op een open glasvezelinfrastructuur ten behoeve van een brede maatschappelijke en economische benutting en innovatie.
Het belang van dit ingezette beleid wordt in toenemende mate binnen de regio gezien als een sterk bepalende factor voor de komende decennia waarin met elkaar de verschillende maatschappelijke en economische uitdagingen op actieve en succesvolle wijze wordt aangepakt.

Genomineerd voor de top zeven regio’s in de wereld

Eindhoven is trots op het feit dat zij op het gebied van deze nieuwe open infrastructuren en de maatschappelijke benutting hiervan nu een leidende rol speelt in Nederland. Dit is ook internationaal niet onopgemerkt gebleven. Zo is Eindhoven in 2009 genomineerd als één van de top zeven regio’s in de wereld door het Intelligent Community Forum. De ICT (breedband) awareness, brede benutting op de diverse maatschappelijke gebieden waren aanleiding hiertoe. www.intelligentcommunity.org

Eindhoven 2010

Veel initiatieven die in 2009 zijn opgestart krijgen in 2010 een vervolg. Zo zijn de ambities van Schoolnet (Brabant) voor 2010 geformuleerd, is Eindhoven gestart met de eerste van een reeks Living Lab-activiteiten (zorg en welzijn). De internationale samenwerking op dit punt wordt opgepakt met Living Labs Global. Ook in de regio worden de breedbandmogelijkheden vanuit een gebruikersperspectief steeds verder ingevuld en vormgegeven. Dit door ondermeer een breed stimuleringsprogramma, opgezet door de acht samenwerkende gemeenten van het Stedelijk Gebied Eindhoven. Dit programma vereenvoudigt verdere uitbouw en opschaling van maatschappelijke en economische initiatieven met een grote afhankelijkheid van ICT en infrastructuur. Kortom, een natuurlijk proces in de groei naar een open breedbandige infrastructuur en de maatschappelijke benutting daarvan.
Eindhoven werkt samen met Helmond en Tilburg aan Virtueel Brabant; waarbij een 3D-visualisatie te zien is van verschillende wijken en nieuwe thema’s ontwikkeld worden.

Een aantal belangrijke wapenfeiten van 2009

– Intelligent Community of the year 2009. Eindhoven is in 2009 genomineerd als een van de top 7 regio’s in de wereld door het Intelligent Community Forum. De ICT (breedband) awareness, brede benutting op de diverse maatschappelijke gebieden waren aanleiding hiertoe.

– Veiligheid. Het unieke kennis en expertisecentrum op het gebied van criminaliteits preventie en beheersing, met daarin de Regionale Toezicht Ruimte van alle slimme camerasystemen ingezet voor publieke en private doeleinden speelt een leidende rol in Nederland. Gezien onze unieke kennis en ervaring op dit gebied is recentelijk Microsoft toegetreden als partner (reden/doel). Hiernaast ontwikkelt de benutting van slimme camerasystemen op de diverse bedrijventerreinen zich in hoog tempo.

– FttH: Conform de Glasrijk Eindhoven doelstellingen worden de komende jaren de inwoners allen aangesloten op een open FttH netwerk. In de regio zijn reeds vele omliggende gebieden volledig verglaasd. Uniek hierin is o.a. de betrokkenheid van de inwoners, de deelname vanuit de verschillende woningcorporaties. Voor de stimulering en de ondersteuning van diverse maatschappelijke diensten wordt momenteel een breed centraal platform ontwikkeld gericht op deze specifieke behoeften en innovatiekansen.

– FttB: Op dit moment zijn bijna alle grote Eindhovense bedrijventerreinen volledig ontsloten middels een open glasvezelnetwerk. Reeds vele dienstenaanbieders bieden tot volle tevredenheid hun concurrerende en innovatieve diensten aan via de centrale marktplaats. De Regionale marktplaats is t.b.v. interconnectie behoeften reeds verbonden met verschillende Brabantse en oost Nederlandse marktplaatsen.

– Schoolnet (Eindhoven, SRE, Brabant). Afgelopen jaar is gestart met een succesvolle samenwerking van praktisch alle Eindhovense onderwijsinstellingen en Bibliotheek (Primair en Voortgezet onderwijs). Alle scholen worden aangesloten op een open Glasvezel gebaseerd netwerk wat toegankelijk is voor dienstenproviders via de regionale marktplaats. De samenwerkende instellingen richten zich nu op de invulling van verschillende projecten op zowel het bedrijfsvoerings als wel het educatieve vlak. Momenteel worden de voorbereidingen getroffen te komen tot een opschaling in zowel SRE alswel Brabants gebied. Het SRE en de Provincie Brabant hebben hier reeds hun ondersteuning in aangeboden. Interconnectie met verschillende Limburgse onderwijsinstellingen  is in voorbereiding.

– Verbindend Brabant, platform eBrabant. Binnen en tussen Brabantse gemeenten zijn talloze initiatieven op het gebied van e-overheid en met verschillende ambities en tempo.  Er is dus veel te winnen met samenwerking tussen de Brabantse overheden. De problematiek bij grote gemeenten en provincie zit niet in kennis, kunde en capaciteit, maar vooral in de wijze waarop het georganiseerd en aangestuurd wordt. B5 en provincie hebben de handen ineengeslagen met de oprichting van het platform eBrabant. De grondslag van dit platform is een gedeelde visie en aanpak op eDienstverlening, eParticipatie en Maatschappelijke Sectoren en ICT. Vanuit deze visie en drie sporen zijn de steden en de provincie reeds met vier gemeenschappelijke ICT-projecten gestart. Het platform eBrabant omvat in zijn huidige opzet dus zowel strategische als projectmatige samenwerking.

– Slimme zorg & Living Home Lab. In nauwe samenwerking met de Provincie Brabant, Brainport, gemeente Eindhoven, maatschappelijke partners en netwerkproviders zijn een aantal grootschalige zorg en welzijns initiatieven gedefinieerd en gelanceerd. Deze activiteiten bieden een groeiend aantal gebruikers passende e-services rondom de woning (Smart Living) en hun leefsituatie. Een van de unieke trajecten hierin is Woonservices Eindhoven Living Home Lab. In dit programma ontwikkelen de deelnemende partners op basis van een open innovatiemodel alle aspecten die relevant zijn voor de aanstaande nieuwe diensten. De klantcentrische marktbenadering & innovatie, de transsectorale dienstenhoefte, de verschillende Dienst-Markt combinaties, de noodzakelijke onderliggende open (glasvezel) infrastructuren en de transsectorale businesscasu en samenwerkingsvormen van diverse (keten) partners.

– Living Home Lab. Naast de voorgaande Living Lab activiteiten is aansluiting gezocht bij Living Lab Global waarmee we naast de zorg en welzijns gerelateerde thema’s ook een aantal innovatiethema’s in de loop van 2010 gaan invullen. De geprioriseerde gebieden zijn: MKB, health, veiligheid, licht, design en retail, sport en broadband.

– Breedband Stedelijk Gebied Eindhoven. Begin 2010 lanceert het samenwerkingsinitiatief van de 8 gemeenten in het Stedelijk Gebied Eindhoven een subsidiepakket wat gericht is op de verdere uitbouw en opschaling van maatschappelijke en economische initiatieven met een grote afhankelijkheid van ICT en infrastructuur. Dit initiatief is gebaseerd op een breed onderzoek gehouden in 2008/2009 rondom de opschalingsknelpunten op diverse maatschappelijke thema’s. Hiermee stimuleren we samenwerking, de openheid van de verschillende infrastructuren en de opschaling van kansrijke maatschappelijke businesscasu.

Overigen

 • • Smart Home: het spreekwoordelijke huis van de toekomst met daarin alle ICT innovaties rondom wonen en leven is geopend in Eindhoven.
 • • De Gemeente Eindhoven zet virtuele technieken in in een aantal RO trajecten waaronder in het kader van burgerparticipatie in deze.
 • • In samenwerking met o.a. de TUe wordt het PURE instituut gevormd. Dit instituut ondersteunt middels een multidisciplinaire benadering gemeenschappen, communities en organisaties in het opzetten, definiëren en ontwikkelen van nieuwe diensten en infrastructuren om daarmee gezamenlijk te komen tot de public utilities van de 21e eeuw.
 • • Op gefaseerde wijzen wordt momenteel vormgegeven aan een open draadloos netwerk wat uiteindelijk de hele regio moet bestrijken. Partijen zijn vrij om te experimenteren met nieuwe diensten voor invulling van verschillende maatschappelijke en economische ambities.

Het gaat om mensen, niet om technologie – Brainport regio zet zichzelf op de kaart in New York

Het Intelligent Community Forum (ICF) nomineerde begin dit jaar Eindhoven als één van de zeven finalisten voor de Intelligent Community of the Year. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt door het Intelligent Community Forum (ICF). Deze denktank zoekt succesvolle regio’s waarin bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen efficiënt samenwerken en waarbij breedband en ICT een centrale rol speelt. Andere genomineerde steden waren: Bristol (VS), Fredericton (Canada); Issy-les-Moulineaux (Frankrijk), Moncton (Canada), Stockholm (Zweden) en Tallinn (Estland).

Een Brainport Eindhoven delegatie onder leiding van haar voorzitter burgemeester van Gijzel van Eindhoven reisde af naar New York om Eindhoven te representeren tijdens de ‘Building the Broadband Economy 2009’ summit. De delegatie bestond uit vertegenwoordigers van het bedrijfsleven uit de regio Eindhoven, stichting Brainport en de gemeente Eindhoven.

Rond de uitreiking  was een intensief programma opgesteld waarbij leden van de delegatie aansluiting zochten met relevante én interessante bedrijven voor deze regio. Zo waren er workshops, congressen en netwerkbijeenkomsten.

Het werd eenieder duidelijk gedurende het programma dat de Brainport regio niet alleen in Nederland een cruciale en vooroplopende rol speelt maar in de hele wereld. Alle regio’s zijn beoordeeld op de integrale benutting van ICT en breedband op de vele samenhangende en verweven sociale en economische thema’s in onze maatschappij. Met name de structurele en brede borging in de maatschappij gecombineerd met een duidelijke toekomstvisie en gerelateerd beleid en de benaderingswijze vanuit de regionale kopstukken en de actieve deelname vanuit de verschillende lagen in de bevolking en het bedrijfsleven scoorden hoog. Ondanks de geweldige resultaten die de regio Eindhoven reeds bereikt heeft, hebben we de regio Stockholm als winnaar van de ICF award 2009 voor moeten laten gaan. Vermeldenswaardig is de uitspraak vanuit Stockholm dat zij dachten dat de regio Eindhoven de sterkste kaarten hadden om verkozen te worden tot winnaar van de ICF award 2009

Naast de presentatie van vele activiteiten, projecten, successen die spelen in onze regio en reeds eerder in Nederland getoond zijn aan de vertegenwoordiging van het ICF (maart 2009) heeft de regio ook haar plannen gepresenteerd m.b.t. “ The Eindhoven Region Broadband Lab”  (European real life research centre for broadband infrastructure and services).
Deze ontwikkeling sluit naadloos aan op de vele open innovatie activiteiten in onze regio op diverse economische en maatschappelijke thema’s.
Het innovatie concept is gebaseerd op het principe van  “Creative Destruction”. Op deze wijze innoveren  “bestaande” processen en businessmodellen conform de wensen van de eindgebruikers (prosumer) in onze veranderende maatschappij. Het Broadband Lab kenmerkt zich door een multi-sectorale benadering. De regionale FttX infrastructuur is het platform voor grootschalige real life  innovaties.
De presentatie had als doel om bedrijven en instellingen te informeren rondom de kansen en mogelijkheden welke in onze regio bestaan en op welke wijze zij daar gebruik van kunnen maken. Reeds vele geïnteresseerde bedrijven en instellingen hebben naar aanleiding hiervan contact gezocht rondom eventuele deelname aan het  The Eindhoven Region Broadband Lab. Het broadband lab beperkt zich op geen enkele wijze voor wat betreft de verschillende sociaal maatschappelijke en economische thema’s. Daarmee adresseert zij de behoefte van thema’s zoals: wonen en werken, educatie, veiligheid, milieu, mobiliteit, veiligheid, onderwijs, overheidsdiensten, etc.

Daarnaast heeft de Eindhovense delegatie gesproken met o.a.:

 • DoITT (Department of Information Technologie and Telecommunications rondom haar breedband beleid en toepassingen.
 • Microsoft rondom kennisdeling voor wat betreft criminaliteitsbestrijding
 • Regio Waterloo, rondom een verdere samenwerking op het gebied van duurzame technologie, E-health en Automotive innovations.

Eindhoven leading in technology for everyone

Conform de doelstellingen van Glasrijk Eindhoven streeft de gemeente Eindhoven naar een volledige verglazing ten behoeve van inwoners en bedrijfsleven voor 2011. De eerste 25.000 woningen (van de in totaal meer dan 100.000) zijn aangesloten, het gebruikersniveau is landelijk ongekend hoog en varieert tussen de 50% en 75%. In 2009 zijn de volgende 25.000 – 30.000 woningen aan de beurt. Ook de glasvezelaansluitingen voor het bedrijfsleven stijgen exponentieel. Eind 2008 zijn er vijf bedrijventerreinen verglaasd. Meerdere dienstenaanbieders bieden hun diensten aan over dit netwerk.

Het Eindhovens Schoolnet

Een driesporen project is in samenspraak én samenwerking met het Primair Onderwijs, het Voortgezet Onderwijs en de Bibliotheken opgepakt. Het Eindhovens Schoolnet heeft, naast een open beheerd glasvezelnetwerk, een groot en groeiend palet aan diensten ontwikkeld met en voor het onderwijs. De diensten zijn gericht op samenwerking, bedrijfsvoering en educatie. Nauwe samenwerking in deze geschiedt met Innovo Limburg. Het Eindhovens Schoolnet zal vanaf medio 2009 (gefaseerd) operationeel zijn.

Provinciale samenwerking

De vijf grootste steden in Brabant en de provincie Brabant ontwikkelen momenteel een unieke samenwerking op het gebied van ICT. Deze samenwerking richt zich op zowel de innovatie als de toepassing van ICT voor de eigen gemeentelijke diensten, als wel voor de diverse gedeelde maatschappelijke thema’s.

Onderzoek sociaal maatschappelijke effecten van glasvezel

In opdracht van de gemeente Eindhoven is een onderzoek gedaan door de TU/e (Technische Universiteit Eindhoven) naar de effecten van glasvezel op sociale verrijking en sociale cohesie van inwoners. Dit onderzoek heeft plaatsgevonden in wijken waar inwoners reeds meerdere jaren gebruik maken van glasvezel. Het onderzoek heeft onomstotelijk aangetoond dat diverse sociaal maatschappelijke effecten zeer positief beïnvloed worden door open glasvezelconstructies in combinatie met onderliggende communities.

Diversen

Naast bovenstaande ontwikkelingen werkt Eindhoven aan nog meer initiatieven, zoals:

 • •    intelligente camerabewaking voor bedrijven;
 • •    doorontwikkeling en opschaling regionale marktplaats;
 • •    brede uitrol van ICT-zorgdiensten;
 • •    de slimste woning van Nederland;
 • •    samenwerkingsprogramma voor telediagnostiek t.b.v. oncologiepatiënten.