Provincie Overijssel

Programma ICT-Diensteninnovatie Overijssel 2008-2011.

Het programma ICT-Diensteninnovatie Overijssel 2008-2011 is één van de pijlers onder de beleidsstrategie ‘Overijssel Werkt’. Het programma stimuleert economische innovatie van de non-profit en zakelijke dienstverlening door gerichte impulsen te geven aan enkele maatschappelijke sectoren (onderwijs, wonen/zorg, creatieve industrie, overheidsdienstverlening en kennistransfer). Zo ontstaat er een marktvraag en innovatie-impuls langs twee sporen, enerzijds innovatie/creatie van vernieuwende toepassingen en anderzijds opschaling/verspreiding van gerealiseerde toepassingen binnen de provincie.
Eind 2008 zijn voor de eerste periode van het programma tien subsidie aanvragen positief beschikt. In 2009 zijn twee tenders gepubliceerd. Uitgangspunt is het bijgestelde programmakader uitvoering 2008-2011. In de periode november 2008 tot februari 2009 zijn gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van bovengenoemde maatschappelijke sectoren. De uitkomst van de gesprekken is dat de sectoren onderwijs, creatief en wonen/zorg het meest kansrijk zijn.

De sector onderwijs

Overijssel wil het gebruik in het onderwijs van digitale media als leermiddelen vergroten. Ook wordt de ICT-bedrijfsvoering efficiënter ingericht. De overstap naar breedbandvoorzieningen is daarvoor nodig. Er is veel ervaring met de proefprojecten in 2005-2007(Deventer en Enschede). De doelgroep basisonderwijs krijgt prioriteit bij deze opschaling. In februari 2009 is gesproken met mensen uit het onderwijs om deze onderwerpen verder aan te scherpen.

• Schoolglas Twentse; spraaktechnologie Het project wil scholen laten ervaren welke mogelijkheden “tekst-naar-spraak software” via breedband biedt voor hun onderwijs aan leerlingen met dyslexie. Tekst-naar-spraak software is een hulpmiddel die belemmeringen kan verminderen, die leerlingen door hun dyslexie ondervinden. Leerlingen kunnen zo beter hun werkelijke leerpotentieel verwezenlijken. Het is methodeoverstijgend en geschikt voor alle leeftijden zodra lezen, leren of studeren moeizaam verloopt. Het doel is het verminderen van de belemmeringen die door dyslexie worden ervaren, het toegang verschaffen tot informatie en het actief laten deelnemen aan de kennismaatschappij.

• Schoolglas Twente; digilab Één van de geplande activiteiten binnen het project is het ontwikkelen van een onderwijsinhoudelijk project dat gebruik maakt van snel internet. Dit onderwijsinhoudelijke project wordt op een aantal schoten uitgevoerd. Enerzijds om ervaring op te doen met de mogelijkheden van onderwijskundige toepassingen die gebruik maken van supersnel internet, anderzijds om scholen in de praktijk te laten ervaren wat de extra onderwijskundige mogelijkheden zijn van een dergelijk snel netwerk. Dit plan beschrijft de aanpak voor het ontwikkelen van een digitale leer- en werkomgeving met de werktitel Twente Digital die gebruik maakt van dynamische en multimediale inouden.

• Regionale onderwijsbrug Om alle leerlingen de juiste ondersteuning te kunnen bieden, is de overdracht van leerling-dossiers tussen scholen van groot belang. De combinatie van de juiste infrastructuur en de hoge organisatiegraad binnen het lokale primaire en voortgezette onderwijs plaatst de Gemeente Deventer in de ideale positie om op dit vlak een voortrekkersrol te vervullen.

• ICT omgeving in basisonderwijs Twente Met de betrokkenen bij Schoolglas is besproken om een nieuw project te initiëren dat een stap verder moet gaan in de opzet van systemen in het basisonderwijs. Doel is een omgeving te creëren met een zo hoog mogelijk gebruiksgemak voor zowel leerlingen als leerkrachten. De kosten moeten passen binnen het budget van een basisschool en de nog resterende beheerswerkzaamheden moeten vrijwel volledig van de scholen verdwijnen.
Doel van het project is snel een dergelijke omgeving te realiseren op basis van de ervaringen van het Stedelijk Lyceum. Deze omgeving moet ook een belangrijke functie vervullen in het overtuigen van de scholen om over te gaan naar een nieuwe werkwijze. De bedoeling is dit te introduceren in de setting van een normale basisschool, zodat collega’s kunnen zien hoe het in de praktijk werkt.

• Breedband onderwijs netwerk Twente Het project heeft betrekking op de (door)ontwikkeling van ICT-diensten in het onderwijs in Enschede. Het betreft met name de uitrol op alle scholen in Enschede van projecten die binnen Schoolglas Twente zijn ontwikkeld en een aantal nieuwe toepassingen. Activiteiten: 1. het ontwikkelen van onderwijsinhoudelijke ICT-producten: a) Spraaktechnologie, b) Digilab, c) Taalgame, d) Elektronische leeromgeving, , e) Twente School Zender
2. het ontwikkelen van centrale ICT-diensten: a) Webbased administratiesysteem + Bovenschools managementsysteem, b) VOIP-telefonie, c) Communicatieplatform 3. projectleiding en -ondersteuning. Projectleiding voor een dag per week gedurende twee jaar en projectondersteuning van een bovenschoolse ICT-er per koepel (drie medewerkers voor een dag per week gedurende 2 jaar)

• ELO in combinatie met netbooks In het kader van een betere profilering van de school is als speerpunt gekozen voor brede inzet van ICT in het leerproces. Binnen dit project gaat om een nieuw concept in het onderwijs: een computer voor elke leerling in een klas, maar dan geen vaste PC en geen ruimteverslindende laptop, maar een ‘netbook’ (mini-laptop). Een dergelijke laptop is snel opgestart (flexibele inzet in het onderwijsproces). De toepassing wordt ondersteund door een Elektronische leeromgeving (ELO), een vrij recent fenomeen in het basisonderwijs, en digitale schoolborden (inmiddels aardig ingeburgerd). Doelstellingen Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden: Brede ICT-toegang voor leerlingen voor consolidatie van geleerde stof en voor mee vorm geven van het lesproces, flexibele toepassing in het lesprocesIn betrokken groepen gebruiken alle leerlingen minimaal 1 uur per dag deze ICT-middelen Betrokken leerkrachten zijn in staat om voldoende ICT-opdrachten voor leerlingen te selecteren ofte generen, in een ELO gereed te zetten en de voortgang te volgenHet team heeft zich positief uitgesproken over invoering van netbooks onder voorwaarde van een goede begeleiding. De geplande activiteit is goed ingebed in het ICT-beleidsplan 2007- 2011; de uitvoering is realistisch bij goede begeleiding van de (enthousiaste) leerkrachten Gekozen wordt voor een brede invoering met daarna de mogelijkheid voor leerkrachten hun eigen snelheid te bepalen

• ELO-B / DigilessenPabO voor Primair Onderwijs in Nederland  Doelstelling: Onderzoek, opzet van project, functioneel en technisch ontwerp, Proof of Concept en evaluatie daarvan, voor ELO-B(asls) t.b.v. het Primair Onderwijs in Nederland en DigilessenPabO (Digilessenbank voor gekwalificeerd digitaal lesmateriaal). ELO-B heeft als doelstelling om samen met educatieve uitgevers een standaard ELO-infrastructuur te ontwikkelen en te implementeren voor geheel het Primair Onderwijs in Nederland. ELO-B wordt licentiekostenvrij ter beschikking gesteld aan alle PO-scholen en via de methoden bekostigd door de educatieve uitgevers. De educatieve uitgevers kunnen daarmee het digitale lesmateriaal ontwikkelen en implementeren op één toegepaste technische standaard die op alle scholen gebruikt wordt. ELO-B wordt geëxploiteerd door een coöperatie waarvan PO-besturen, Pabo’s en educatieve uitgevers lid zijn. Daarmee ontstaat voor de educatieve uitgevers een direct distributiekanaal voor digitaal lesmateriaal in het PO en een samenwerkingsplatform met Pabo’s.  Projectresultaten: Realisatie van een Digilessenbank waarin het digitale lesmateriaal wat op alle Pabo’s ontwikkeld wordt, voor alle PO-scholen in het werkveld beschikbaar is. Realisatie van een Digilessenbank waarin alleen op leerdoelen geclassificeerd en gekwalificeerd lesmateriaal wordt opgenomen. Het gaat daarbij om het materiaal van de educatieve uitgevers en het aanvullende eigen materiaal zoals dat vanuit het Onderijs zelf beschikbaar komt. Hiermee ondersteunt men de beleidsdoelstellingen van o.a. het Min. van OCW – het methode onafhankelijk kunnen arrangeren van lessen.
• Digixperiment Doelstelling:Het creëren van een experimenteerruimte voor het ervaren, beoefenen en toepassen van nieuwe interactieve digitale technieken t.b.v. het algemeen publiek en beoefenaars van deze technieken. Projectactiviteiten/resultaten: Afronden en installeren van een eerste invulling van het Digixperiment in de entreehal van TwentseWelle, Openstellen voor en onder de aandacht brengen van het Digixperiment t.b.v. een breed publiek, Digixperiment gebruiken voor het ontwikkelen, verfijnen en toepassen van nieuwe interactieve technieken, Opgedane inzichten en ervaringen ter beschikking stellen aan derden.
• Twente’s got talent ‘Twente’s got talent’ beoogt de regionale onderwijskennisinfrastructuur -van basis tot en met wetenschappelijk onderwijs- te versterken door in te zetten op betere benutting van het al aanwezige kennispotentieel via de inzet van nieuwe ICT-diensten. Het voorstel beoogt een aantal van de huidige knelpunten in deze kennisinfrastructuur aan te pakken door een combinatie van organisatorische en op ICT gebaseerde vernieuwingen, om zo de regionale innovatie- en concurrentiekracht versterken. De knelpunten zijn: het proces van vernieuwing in het voortgezet onderwijs in de bètavakken, in het bijzonder in de meer perifeer gelegen vo-scholen; het relatieve onvermogen op basisscholen om hun leerlingen structureel een adequate oriëntatie op wetenschap en techniek te bieden. Deze knelpunten staan niet op zichzelf. Ze maken deel uit van een meer omvattend probleem: de aansluiting tussen primair en voortgezet onderwijs (PO-VO) en tussen voortgezet en hoger onderwijs (VO-HO). Een veelbelovende route naar de oplossing van dit aansluitingsprobleem verloopt via de ontwikkeling van doorlopende leerlijnen die via ICT kunnen worden ontsloten. Een belangrijke stap in deze context is samenwerking in de onderwijsketen die nodig is voor een goede aansluiting PO-VO en VO-HO. Twente’s got talent richt zich op het verbeteren van de aansluiting PO-VO en VO-HO op het gebied van onderwijs in de bètavakken, het versterken van het onderlinge contact en het wederzijds enthousiasmeren voor (nieuwe ontwikkelingen binnen) de bètavakken door netwerkvorming en het verruimen van de mogelijkheden voor docenten, scholen en leerlingen.

De creatieve sector

Bij het creatieve werkveld wil Overijssel markt- en productontwikkeling door de creatieve industrie (bedrijven en instellingen) stimuleren door het gebruik van media die veel bandbreedte nodig hebben. Voorrang hebben initiatieven die al bij het lopende Actieprogramma Cultuur en Economie zijn betrokken. Bij het werkveld creatief horen ook de velden cultuur en toerisme. In december 2008 is gesproken met mensen uit het creatieve werkveld om deze onderwerpen verder aan te scherpen.

• Pilot virtuele kulturhusen Het project wil vóór 2012 een breedband dienstenmandje ontwikkelen voor kulturhusen die gericht zijn op cultuur, onderwijs/cursusaanbod, virtuele dienstverlening en zorg. In 2009 wordt begonnen met de eerste dienst over breedband (het virtuele loket) inclusief de benodigde facilitaire voorzieningen.
In samenwerking met gemeenten, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven wordt een hoger dienstenniveau in de kleine kernen in Overijssel gerealiseerd. Via een virtueel loket kunnen mensen in contact komen met dienstenaanbieders.
Steeds meer diensten zijn minder breed beschikbaar, vooral in kleine kernen. Als een dienstenaanbieder (UWV, CWI, etc.) alleen nog een kantoor in een grotere stad heeft, kunnen bewoners via een virtueel loket in contact komen met de dienstenaanbieder. Het virtuele loket is een televisiescherm waarop de burger de dienstenaanbieder kan ontmoeten alsof ze bij elkaar aan tafel zitten. Aan beide kanten staat een televisiescherm en andere apparatuur waardoor documenten ingevuld en besproken kunnen worden zonder dat gezichtscontact verloren gaat. De pilot omvat 8 virtuele loketten. Randvoorwaarde hierbij is dat de overdraagbaarheid van de diensten naar andere kulturhusen gewaarborgd is.

• Hart voor Deventer Het project beoogt, door inzet van de mogelijkheden van glasvezel, een platform te ontwikkelen waarmee burgers, bedrijven en instellingen hun eigen film of televisiemateriaal kunnen produceren en delen. Burgers en instellingen zullen gestimuleerd worden van deze mogelijkheden gebruik te maken.
De doelstelling is: 1. het vergroten van de betrokkenheid (onderling respect, begrip en cohesie) van burgers tot elkaar;  2. het versterken van de lokale democratie; 3. het bevorderen van de mediawijsheid in de stad.

• Mijn stad, mijn dorp Het project leidt tot een innovatief en goed toegankelijke, laagdrempelige, ICT-internet-applicatie die het mogelijk maakt om digitale historische informatie over Overijssel efficiënt te verzamelen, op te slaan, te beheren, uit te wisselen, te raadplegen, te publiceren en te verrijken.
Deze informatie kan door iedereen met toegang tot het internet eenvoudig geplaatst en doorzocht worden. De applicatie biedt een basis voor een virtuele gemeenschap, waarbinnen groepen mensen zullen communiceren en samenwerken, met de geschiedenis van Overijssel als verbindende factor. De knooppunten binnen deze zogenaamde ‘community’ zullen gevormd worden door verschillende collectiebeheerders binnen Overijssel. In de meeste gevallen is dit een historische vereniging. Het gaat in dit project vooral om cultureel erfgoed van de streek, de stad, het dorp, of de wijk binnen het werkgebied van een collectiebeheerder. De verzameling van alle historische informatie van al deze werkgebieden samen geeft dan een totaalbeeld van de geschiedenis van Overijssel.
De subsidieaanvraag betreft de eerste fase van het project: Verkenning en selecteren van partners, technologische verkenning, vaststellen van functionele wensen en offerte aanvraag bij ICT-bedrijven. Ook wordt een businesscase opgesteld. Bij de tweede tender van 2009 is ook de tweede fase voor subsidie aangemeld: Deze fase omvat: 1 Selectie van ICT partners. Deze maken een offerte aan de hand van het functioneel ontwerp, opgesteld tijdens de eerste fase van het project Mijn Stad Mijn Dorp; 2. Ontwikkeling on-line collectiebeheerssysteem voor Historische Verenigingen en historisch geïnteresseerden; 3. Ontwikkeling zoekmachine om aangesloten collecties integraal te kunnen doorzoeken; 4. Ontwikkeling van communitv website (publieksapplicatie^ als eerste publiekstoepassing; 5. Scholing. PR en communicatie voor verdere inbedding Mijn Stad Mijn Dorp bij de doelgroepen 6. Uitvoering businesplan.

• Stimulering Metropool Hengelo Metropool wil méér wil zijn dan een podium voor (pop)muziek alleen. Metropool wil meerdere facetten van (pop)cultuur aan bod laten komen via optimale, hedendaagse interactie met haar publiek. En daar zijn moderne, up-to-date communicatiemiddelen bij nodig. En die vragen op hun beurt weer om een up-to-date technische infrastructuur.
Het ICT-communicatieplan van het Nieuwe Metropool voorziet onder meer in een internet breedbandverbinding (met koppeling aan Creatieve Fabriek en ROC) voor het in streaming video uitzenden van live-concerten.

• Interactieve voetbalwand SUTU Het realiseren van inhoudelijke opschaling van het sutuconcept in de vorm van het ontwikkelen van een online spelconcept waarbij gebruikers van verschillende sutu installaties met elkaar in contact worden gebracht en tegen elkaar kunnen spelen. Vanuit “Scoren in de wijk” is het idee gelanceerd voor de ontwikkeling van een interactieve voetbalmuur. Een muur waar je met de bal tegen aanschopt en die “terugpraat,” reageert op je acties en jongeren met elkaar in verbinding brengt. Je schiet op een vlak op de muur en je krijgt een terugkoppeling dat de bal het vlak geraakt heeft. Of de muur geeft aan, hoe hard je geschoten hebt. Nog leuker, een spel tegen elkaar, wie schiet als eerste alle vlakken rood? Daar is strategie voor nodig, maar ook accuratesse en snelheid van handelen. En dan een terugkoppeling van je score.

• Zwolle – Living city “Zwolle – Living City” gaat het culturele en toeristische aanbod van Zwolle integreren en op een innovatieve en interactieve manier aan te bieden aan de bewoners en bezoekers van Zwolle.
Op internet kunnen potentiële bezoekers voorbeleven wat er in Zwolle te doen is en zullen deze potentiële bezoekers verleid worden tot een bezoek aan Zwolle. Bij VVV’s, campings en de ANWB komen boekjes te liggen met daarbij ingesloten een SD-kaartje die mensen in hun eigen telefoon kunnen stoppen. In Zwolle aangekomen zal de eigen telefoon dan dienen als navigator en interactieve gids met het actuele culturele en toeristische aanbod.
In Zwolle krijgen de bewoners en bezoekers informatie via interactieve schermen, die op verschillende plekken in de stad hangen, over het culturele en toeristische aanbod . Maar ze kunnen ook de eigen mobiele telefoon gebruiken om inzicht te krijgen. Het mobieltje zal hen navigeren door de stad, last minute aanbiedingen geven van nog beschikbare kaartjes van voorstellingen en optredens, hen wijzen op actuele tentoonstellingen, hen previews laten zien van films die draaien en hen informeren over bezienswaardigheden en speciale aanbiedingen van restaurantjes. In het totale project is een knip gemaakt tussen de eerste fase (basisvoorzieningen voor Uitburo en planuitwerking) en de diverse vormen van productontwikkeling in vervolgfasen.

• Muziekkwartier zendt uit Doelstelling: Betrokkenheid culturele evenementen vergroten middels nieuwe breedbandtoepassingen, specifiek bedoeld voor jonger publiek.Het Nationaal Muziekkwartier wil gaan experimenteren met het opnemen en uitzenden van voorstellingen. Dit heeft naar verwachting meerwaarde op een drietal terreinen: op de eerste plaats voor Stichting Muziekkwartier en de betrokken instellingen zelf een meerwaarde te hebben. De specifieke meerwaarde is voor ieder van de partners sterk afhankelijk van de aard van de activiteiten. Belangrijke elementen zijn het vastleggen van (het tot stand komen van) voorstellingen, het gebruik van materiaal in een educatieve context en het gebruik in het streven naar kwaliteitsverbetering en het perfectioneren van voorstellingen. Ook kan ervaring worden opgedaan met het eventueel ontwikkelen van nieuw commerciële activiteiten. Voor de doelgroep van Stichting Muziekkwartier kan het beschikbaar maken van beeld en geluidmateriaal ook een belangrijke meerwaarde te hebben. Op de eerste plaats omdat een groot aantal populaire voorstellingen volgeboekt is en uitzending mogelijkheden opent om het materiaal beschikbaar te maken voor een grotere groep. Op de tweede plaats kan een publiek bereikt worden dat op dit moment niet in staat is zelf het theater te bezoeken. Op de derde plaats wordt verwacht dat doelgroepen worden bereikt waarvoor theater- en schouwburg bezoek nu niet relevant is. Op de derde plaats is het cultureel klimaat een belangrijke factor in een veel breder verband. Het culturele aanbod speelt niet alleen een belangrijke rol bij toerisme, maar is ook een belangrijke vestigingsfactor. De relatie tussen een goed cultureel klimaat en de economische ontwikkeling van een regio is lastig te kwantificeren maar duidelijk aantoonbaar. In dit verband is het zoals hierboven al aangegeven essentieel dat Oost Nederland zich profileert als een regio met een gevarieerd en vernieuwend aanbod op cultureel gebied

Wonen, zorg en welzijn
Het gaat in dit werkveld onder andere om gemeenschappelijke toepassing van plaats- en tijdonafhankelijke zorg- en comfortdiensten in woningen of wooncomplexen (woon/zorgcombinaties). Het is een voortzetting en uitbreiding van domotica met ICT-dienstverlening op afstand. In januari 2009 is gesproken met de vertegenwoordigers uit het werkveld om deze onderwerpen verder aan te scherpen.

• Clientregie in zorg Het hoofddoel van de MDO met dit ICT-project is de Cliënt in Zorg en zijn begeleider moderne functionaliteiten aan te bieden waardoor er meer zelfregie mogelijk is en de kwaliteit van de zorg wordt verbeterd. Afgeleide doelen zijn om met een aantal in de provincie gevestigde organisaties die al langere tijd in de zorg actief zijn, aangevuld met internationale kennis en ervaring, de zorgeconomie een nieuwe impuls te geven.
Bestaande kennis en ontwikkelde ICT (“proven concepts”) worden maatschappelijk geïmplementeerd en gereedgemaakt voor bredere opschaling.
Daarnaast worden Best Practices gericht op doelgroepen met gezondheidsproblemen ontwikkeld en ingevoerd die tevens dienen om financiële belemmeringen tussen de financieringsstelsel weg te nemen. 1. met ‘zorg’ doelen wij op alle vormen van dienstverlening in de sectoren zorg, welzijn, wonen en werk die relevant zijn bij (chronische) gezondheidsproblemen.
2. onder gezondheidsproblemen verstaan wij problemen die verband houden met chronische ziekte, beperking of stoornis, inclusief problemen voortvloeiend uit bureaucratie en complexe structuren van aanbieders en financiers
3. onder de cliënt verstaan wij de burger met gezondheidsproblemen inclusief zijn netwerk van naasten en mantelzorgers zorg adviesinstrumenten ter beschikking gesteld op Internet en in het burgerdossier. De informatie komt beschikbaar voor alle burgers en is herbruikbaar in andere regio’s.

• Van Buzz tot Business: invoering innovatieve ICT in de zorg Het voorliggende programmaplan speelt hier op in met de ontwikkeling van een Innovatie- en Opschalings Leidraad voor iCT-zorg diensten. Deze Leidraad zal Zorgprofessionals in de verschillende fases van de ontwikkeling van een nieuwe ICT-zorg dienst ondersteunen zodat hun eindproduct aansluit bij wat de klanten / afnemers nodig hebben.
We zien dit programmavoorstel als een plan-in-wording; een zogenaamde “road map” waarvan nu de hoofdrichting en het einddoel (het kaderproject dat tot de Innovatie- en Opschalings Leidraad leidt), en enkele tussenwegen (gevormd door enkele casestudies) goed zijn uitgewerkt. Andere tussenwegen (casestudies) zullen pas in de komende maanden en jaren helderder contouren krijgen. Windesheim heeft daarvoor met diverse partners in de regio Zwolle en de VU een RAAK-Pro onderzoekssubsidie aangevraagd bij het rijk. Programma-activiteiten: Kaderproject, Casestudie 1: Keuzehulp Dementie; Casestudie 2: Expertsysteem Epilepsie, Casestudie 3:Telebegeleiding Nierdialyse, Casestudie 4: Mobiele Verhalentafel, Casestudie 5: Beweegprogramma’s

• TalkmeHome Doelstelling: 1.Het ondersteunen van mensen met een lichte dementie die de weg naar huis kwijt zijn middels een geschikte mobiele toepassing, zodat ze langer zelfstandig thuis kunnen wonen. 2. Het maken van een exploitatiemodel en vinden van een marktpartij om de toepassing als dienst te kunnen aanbieden en opschalen.
Projectresultaten:
• Prototype dienst die opschaalbaar en open is: wanneer er positieve resultaten worden geboekt met de mobiele ondersteuning, dan kan op eenvoudige wijze worden opgeschaald naar een landelijke dienstverlening. Verklizan heeft immers met haar UMO-zorgcentrales een landelijke dekking. Deze aanvullende functie (module) op de meldcentrale kan laagdrempelig (licentiemodel) op alle centrales worden toegepast. Door koppeling van verschillende UMO-zorgcentrales kan een interregionale dienst worden geleverd, waarbij de patiënt niet meer aan zijn eigen regio gebonden is.
• Inzicht in gebruikers eisen/wensen: van belang is het om uit te vinden in hoeverre vanuit de zorgcentrale mbv beeldnavigatie (google satelite maps) m.b.v. herkenbare omgevingsfactoren (gebouwen, bomen,straten, etc) een centralist in staat is een patiënt terug te praten naar een bekende locatie.
• Business workshop om bedrijven te werven voor het aanbieden en opschaling van de dienst: de verschillende betrokken partijen zullen mogelijk in samenwerking met lokale overheden, ouderen- of patiënten-organisaties een workshop organiseren om de doelgroep, maar ook vooral de sociale omgeving van de doelgroep (gezin, familie, mantelzorg), te informeren naar de mogelijkheden van een dergelijk systeem.
• Exploitatiemodel.

Meer informatie is te vinden op de website van de provincie Overijssel: http://provincie.Overijssel.nl

Provincie Gelderland

Fiber-to-the-Business

Met het Telemann-netwerk in Nijmegen, SSGA in Arnhem, CAI Harderwijk en BIT in Ede heeft Gelderland belangrijke breedbandpioniers in huis. De provincie investeert niet zélf in glasvezel, maar organiseert de vraagbundeling voor de aanleg van glasvezel. De provincie richt zich hierbij met name op Fiber-to-the-Business en op de ontsluiting van het landelijke gebied (Fiber-to-the-Farm). In 2009 zijn bedrijventerreinen ontsloten in Barneveld, Nijmegen en Geldermalsen. Dit heeft inmiddels geresulteerd in een Gelderland-dekkende ‘open’ glasvezelring, een twintigtal met glasvezel ontsloten bedrijventerreinen en acht NDIX-marktplaatsen (zie kaart).
openbbgelderland.jpg

Fiber-to-the-Farm

Het B3N-CoopNet project gaat de landelijke gemeenten Berkelland en Bronckhorst voorzien van een supersnel glasvezelnetwerk waarbij de glasvezel tot in de meterkast wordt gebracht. Hierover zullen veel diensten worden aangeboden, waaronder triple play. Bij B3N-CoopNet wordt de behoefte van de deelnemers gebundeld in een Coöperatieve Vereniging van Eigenaren. Deze coöperatie laat het netwerk financieren en aanleggen en wordt eigenaar van het netwerk. Deze werkwijze werd eerder in Nuenen succesvol toegepast. De vereniging van eigenaren bepaalt dus zelf welke dienstenaanbieders Internet, telefonie en TV gaan leveren. Om de kosten voor aanleg te drukken graven de deelnemers zélf mee. Wanneer deze aanpak slaagt, volgt de rest van de achterhoek.

Het business plan was gereed in 2009. Volgens plan worden langs de provinciale weg Vorden-Ruurlo-Borculo 12.600 aansluitingen gerealiseerd op glasvezel. Het projectmanagement wordt gefinancierd door de gemeenten Bronckhorst en Berkelland, SEO achterhoek, Rabobank en provincie Gelderland. De feitelijke aanleg wordt betaald uit het abonnement van de deelnemers.

 

Eindhoven

Eindhoven is de grootste stad van Zuid-Nederland en de 5e stad van Nederland. Er werken circa 314.000 mensen in Eindhoven. Eindhoven profileert zich als ‘Leading in Technology’ en behoort tot top van de ICT-regio’s van de wereld. Daarnaast staat de regio Eindhoven/Zuidoost-Brabant in de top tien van de ranglijst van innovatieve Europese topregio’s. De doelstelling is om deze ranglijst in 2013 aan te voeren.

In de stad zijn grote bekende technologiebedrijven zoals Philips, DAF, ASML, Toolex, Simac en Neways gevestigd. Eindhoven heeft daarnaast een Technische Universiteit, de Design Academy voor toegepaste industriële vormgeving en ook TNO heeft er enkele belangrijke vestigingen. De succesvolle High Tech Campus, waar o.a. Philips al haar onderzoek en ontwikkeling concentreert, heeft deze positie alleen maar verder gestimuleerd. De voorbereidende ontwikkelingen van een 2e high tech campus verlopen voorspoedig.

Update november 2009

Glasrijk Eindhoven

Zoals (inter)nationaal bekend excelleert de Eindhovense regio in innovatie, samenwerking en daadkracht. Stuwende kracht hierin is de Triple Helix, waarin kennisinstellingen, overheid en bedrijfsleven nauw samenwerken. In 2003 heeft de gemeente Eindhoven haar visie en beleid ‘Glasrijk Eindhoven’ gedefinieerd. ‘Glasrijk Eindhoven’ is gericht op de aansluiting van alle inwoners, bedrijven en instellingen op een open glasvezelinfrastructuur ten behoeve van een brede maatschappelijke en economische benutting en innovatie.
Het belang van dit ingezette beleid wordt in toenemende mate binnen de regio gezien als een sterk bepalende factor voor de komende decennia waarin met elkaar de verschillende maatschappelijke en economische uitdagingen op actieve en succesvolle wijze wordt aangepakt.

Genomineerd voor de top zeven regio’s in de wereld

Eindhoven is trots op het feit dat zij op het gebied van deze nieuwe open infrastructuren en de maatschappelijke benutting hiervan nu een leidende rol speelt in Nederland. Dit is ook internationaal niet onopgemerkt gebleven. Zo is Eindhoven in 2009 genomineerd als één van de top zeven regio’s in de wereld door het Intelligent Community Forum. De ICT (breedband) awareness, brede benutting op de diverse maatschappelijke gebieden waren aanleiding hiertoe. www.intelligentcommunity.org

Eindhoven 2010

Veel initiatieven die in 2009 zijn opgestart krijgen in 2010 een vervolg. Zo zijn de ambities van Schoolnet (Brabant) voor 2010 geformuleerd, is Eindhoven gestart met de eerste van een reeks Living Lab-activiteiten (zorg en welzijn). De internationale samenwerking op dit punt wordt opgepakt met Living Labs Global. Ook in de regio worden de breedbandmogelijkheden vanuit een gebruikersperspectief steeds verder ingevuld en vormgegeven. Dit door ondermeer een breed stimuleringsprogramma, opgezet door de acht samenwerkende gemeenten van het Stedelijk Gebied Eindhoven. Dit programma vereenvoudigt verdere uitbouw en opschaling van maatschappelijke en economische initiatieven met een grote afhankelijkheid van ICT en infrastructuur. Kortom, een natuurlijk proces in de groei naar een open breedbandige infrastructuur en de maatschappelijke benutting daarvan.
Eindhoven werkt samen met Helmond en Tilburg aan Virtueel Brabant; waarbij een 3D-visualisatie te zien is van verschillende wijken en nieuwe thema’s ontwikkeld worden.

Een aantal belangrijke wapenfeiten van 2009

– Intelligent Community of the year 2009. Eindhoven is in 2009 genomineerd als een van de top 7 regio’s in de wereld door het Intelligent Community Forum. De ICT (breedband) awareness, brede benutting op de diverse maatschappelijke gebieden waren aanleiding hiertoe.

– Veiligheid. Het unieke kennis en expertisecentrum op het gebied van criminaliteits preventie en beheersing, met daarin de Regionale Toezicht Ruimte van alle slimme camerasystemen ingezet voor publieke en private doeleinden speelt een leidende rol in Nederland. Gezien onze unieke kennis en ervaring op dit gebied is recentelijk Microsoft toegetreden als partner (reden/doel). Hiernaast ontwikkelt de benutting van slimme camerasystemen op de diverse bedrijventerreinen zich in hoog tempo.

– FttH: Conform de Glasrijk Eindhoven doelstellingen worden de komende jaren de inwoners allen aangesloten op een open FttH netwerk. In de regio zijn reeds vele omliggende gebieden volledig verglaasd. Uniek hierin is o.a. de betrokkenheid van de inwoners, de deelname vanuit de verschillende woningcorporaties. Voor de stimulering en de ondersteuning van diverse maatschappelijke diensten wordt momenteel een breed centraal platform ontwikkeld gericht op deze specifieke behoeften en innovatiekansen.

– FttB: Op dit moment zijn bijna alle grote Eindhovense bedrijventerreinen volledig ontsloten middels een open glasvezelnetwerk. Reeds vele dienstenaanbieders bieden tot volle tevredenheid hun concurrerende en innovatieve diensten aan via de centrale marktplaats. De Regionale marktplaats is t.b.v. interconnectie behoeften reeds verbonden met verschillende Brabantse en oost Nederlandse marktplaatsen.

– Schoolnet (Eindhoven, SRE, Brabant). Afgelopen jaar is gestart met een succesvolle samenwerking van praktisch alle Eindhovense onderwijsinstellingen en Bibliotheek (Primair en Voortgezet onderwijs). Alle scholen worden aangesloten op een open Glasvezel gebaseerd netwerk wat toegankelijk is voor dienstenproviders via de regionale marktplaats. De samenwerkende instellingen richten zich nu op de invulling van verschillende projecten op zowel het bedrijfsvoerings als wel het educatieve vlak. Momenteel worden de voorbereidingen getroffen te komen tot een opschaling in zowel SRE alswel Brabants gebied. Het SRE en de Provincie Brabant hebben hier reeds hun ondersteuning in aangeboden. Interconnectie met verschillende Limburgse onderwijsinstellingen  is in voorbereiding.

– Verbindend Brabant, platform eBrabant. Binnen en tussen Brabantse gemeenten zijn talloze initiatieven op het gebied van e-overheid en met verschillende ambities en tempo.  Er is dus veel te winnen met samenwerking tussen de Brabantse overheden. De problematiek bij grote gemeenten en provincie zit niet in kennis, kunde en capaciteit, maar vooral in de wijze waarop het georganiseerd en aangestuurd wordt. B5 en provincie hebben de handen ineengeslagen met de oprichting van het platform eBrabant. De grondslag van dit platform is een gedeelde visie en aanpak op eDienstverlening, eParticipatie en Maatschappelijke Sectoren en ICT. Vanuit deze visie en drie sporen zijn de steden en de provincie reeds met vier gemeenschappelijke ICT-projecten gestart. Het platform eBrabant omvat in zijn huidige opzet dus zowel strategische als projectmatige samenwerking.

– Slimme zorg & Living Home Lab. In nauwe samenwerking met de Provincie Brabant, Brainport, gemeente Eindhoven, maatschappelijke partners en netwerkproviders zijn een aantal grootschalige zorg en welzijns initiatieven gedefinieerd en gelanceerd. Deze activiteiten bieden een groeiend aantal gebruikers passende e-services rondom de woning (Smart Living) en hun leefsituatie. Een van de unieke trajecten hierin is Woonservices Eindhoven Living Home Lab. In dit programma ontwikkelen de deelnemende partners op basis van een open innovatiemodel alle aspecten die relevant zijn voor de aanstaande nieuwe diensten. De klantcentrische marktbenadering & innovatie, de transsectorale dienstenhoefte, de verschillende Dienst-Markt combinaties, de noodzakelijke onderliggende open (glasvezel) infrastructuren en de transsectorale businesscasu en samenwerkingsvormen van diverse (keten) partners.

– Living Home Lab. Naast de voorgaande Living Lab activiteiten is aansluiting gezocht bij Living Lab Global waarmee we naast de zorg en welzijns gerelateerde thema’s ook een aantal innovatiethema’s in de loop van 2010 gaan invullen. De geprioriseerde gebieden zijn: MKB, health, veiligheid, licht, design en retail, sport en broadband.

– Breedband Stedelijk Gebied Eindhoven. Begin 2010 lanceert het samenwerkingsinitiatief van de 8 gemeenten in het Stedelijk Gebied Eindhoven een subsidiepakket wat gericht is op de verdere uitbouw en opschaling van maatschappelijke en economische initiatieven met een grote afhankelijkheid van ICT en infrastructuur. Dit initiatief is gebaseerd op een breed onderzoek gehouden in 2008/2009 rondom de opschalingsknelpunten op diverse maatschappelijke thema’s. Hiermee stimuleren we samenwerking, de openheid van de verschillende infrastructuren en de opschaling van kansrijke maatschappelijke businesscasu.

Overigen

 • • Smart Home: het spreekwoordelijke huis van de toekomst met daarin alle ICT innovaties rondom wonen en leven is geopend in Eindhoven.
 • • De Gemeente Eindhoven zet virtuele technieken in in een aantal RO trajecten waaronder in het kader van burgerparticipatie in deze.
 • • In samenwerking met o.a. de TUe wordt het PURE instituut gevormd. Dit instituut ondersteunt middels een multidisciplinaire benadering gemeenschappen, communities en organisaties in het opzetten, definiëren en ontwikkelen van nieuwe diensten en infrastructuren om daarmee gezamenlijk te komen tot de public utilities van de 21e eeuw.
 • • Op gefaseerde wijzen wordt momenteel vormgegeven aan een open draadloos netwerk wat uiteindelijk de hele regio moet bestrijken. Partijen zijn vrij om te experimenteren met nieuwe diensten voor invulling van verschillende maatschappelijke en economische ambities.

Het gaat om mensen, niet om technologie – Brainport regio zet zichzelf op de kaart in New York

Het Intelligent Community Forum (ICF) nomineerde begin dit jaar Eindhoven als één van de zeven finalisten voor de Intelligent Community of the Year. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt door het Intelligent Community Forum (ICF). Deze denktank zoekt succesvolle regio’s waarin bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen efficiënt samenwerken en waarbij breedband en ICT een centrale rol speelt. Andere genomineerde steden waren: Bristol (VS), Fredericton (Canada); Issy-les-Moulineaux (Frankrijk), Moncton (Canada), Stockholm (Zweden) en Tallinn (Estland).

Een Brainport Eindhoven delegatie onder leiding van haar voorzitter burgemeester van Gijzel van Eindhoven reisde af naar New York om Eindhoven te representeren tijdens de ‘Building the Broadband Economy 2009’ summit. De delegatie bestond uit vertegenwoordigers van het bedrijfsleven uit de regio Eindhoven, stichting Brainport en de gemeente Eindhoven.

Rond de uitreiking  was een intensief programma opgesteld waarbij leden van de delegatie aansluiting zochten met relevante én interessante bedrijven voor deze regio. Zo waren er workshops, congressen en netwerkbijeenkomsten.

Het werd eenieder duidelijk gedurende het programma dat de Brainport regio niet alleen in Nederland een cruciale en vooroplopende rol speelt maar in de hele wereld. Alle regio’s zijn beoordeeld op de integrale benutting van ICT en breedband op de vele samenhangende en verweven sociale en economische thema’s in onze maatschappij. Met name de structurele en brede borging in de maatschappij gecombineerd met een duidelijke toekomstvisie en gerelateerd beleid en de benaderingswijze vanuit de regionale kopstukken en de actieve deelname vanuit de verschillende lagen in de bevolking en het bedrijfsleven scoorden hoog. Ondanks de geweldige resultaten die de regio Eindhoven reeds bereikt heeft, hebben we de regio Stockholm als winnaar van de ICF award 2009 voor moeten laten gaan. Vermeldenswaardig is de uitspraak vanuit Stockholm dat zij dachten dat de regio Eindhoven de sterkste kaarten hadden om verkozen te worden tot winnaar van de ICF award 2009

Naast de presentatie van vele activiteiten, projecten, successen die spelen in onze regio en reeds eerder in Nederland getoond zijn aan de vertegenwoordiging van het ICF (maart 2009) heeft de regio ook haar plannen gepresenteerd m.b.t. “ The Eindhoven Region Broadband Lab”  (European real life research centre for broadband infrastructure and services).
Deze ontwikkeling sluit naadloos aan op de vele open innovatie activiteiten in onze regio op diverse economische en maatschappelijke thema’s.
Het innovatie concept is gebaseerd op het principe van  “Creative Destruction”. Op deze wijze innoveren  “bestaande” processen en businessmodellen conform de wensen van de eindgebruikers (prosumer) in onze veranderende maatschappij. Het Broadband Lab kenmerkt zich door een multi-sectorale benadering. De regionale FttX infrastructuur is het platform voor grootschalige real life  innovaties.
De presentatie had als doel om bedrijven en instellingen te informeren rondom de kansen en mogelijkheden welke in onze regio bestaan en op welke wijze zij daar gebruik van kunnen maken. Reeds vele geïnteresseerde bedrijven en instellingen hebben naar aanleiding hiervan contact gezocht rondom eventuele deelname aan het  The Eindhoven Region Broadband Lab. Het broadband lab beperkt zich op geen enkele wijze voor wat betreft de verschillende sociaal maatschappelijke en economische thema’s. Daarmee adresseert zij de behoefte van thema’s zoals: wonen en werken, educatie, veiligheid, milieu, mobiliteit, veiligheid, onderwijs, overheidsdiensten, etc.

Daarnaast heeft de Eindhovense delegatie gesproken met o.a.:

 • DoITT (Department of Information Technologie and Telecommunications rondom haar breedband beleid en toepassingen.
 • Microsoft rondom kennisdeling voor wat betreft criminaliteitsbestrijding
 • Regio Waterloo, rondom een verdere samenwerking op het gebied van duurzame technologie, E-health en Automotive innovations.

Eindhoven leading in technology for everyone

Conform de doelstellingen van Glasrijk Eindhoven streeft de gemeente Eindhoven naar een volledige verglazing ten behoeve van inwoners en bedrijfsleven voor 2011. De eerste 25.000 woningen (van de in totaal meer dan 100.000) zijn aangesloten, het gebruikersniveau is landelijk ongekend hoog en varieert tussen de 50% en 75%. In 2009 zijn de volgende 25.000 – 30.000 woningen aan de beurt. Ook de glasvezelaansluitingen voor het bedrijfsleven stijgen exponentieel. Eind 2008 zijn er vijf bedrijventerreinen verglaasd. Meerdere dienstenaanbieders bieden hun diensten aan over dit netwerk.

Het Eindhovens Schoolnet

Een driesporen project is in samenspraak én samenwerking met het Primair Onderwijs, het Voortgezet Onderwijs en de Bibliotheken opgepakt. Het Eindhovens Schoolnet heeft, naast een open beheerd glasvezelnetwerk, een groot en groeiend palet aan diensten ontwikkeld met en voor het onderwijs. De diensten zijn gericht op samenwerking, bedrijfsvoering en educatie. Nauwe samenwerking in deze geschiedt met Innovo Limburg. Het Eindhovens Schoolnet zal vanaf medio 2009 (gefaseerd) operationeel zijn.

Provinciale samenwerking

De vijf grootste steden in Brabant en de provincie Brabant ontwikkelen momenteel een unieke samenwerking op het gebied van ICT. Deze samenwerking richt zich op zowel de innovatie als de toepassing van ICT voor de eigen gemeentelijke diensten, als wel voor de diverse gedeelde maatschappelijke thema’s.

Onderzoek sociaal maatschappelijke effecten van glasvezel

In opdracht van de gemeente Eindhoven is een onderzoek gedaan door de TU/e (Technische Universiteit Eindhoven) naar de effecten van glasvezel op sociale verrijking en sociale cohesie van inwoners. Dit onderzoek heeft plaatsgevonden in wijken waar inwoners reeds meerdere jaren gebruik maken van glasvezel. Het onderzoek heeft onomstotelijk aangetoond dat diverse sociaal maatschappelijke effecten zeer positief beïnvloed worden door open glasvezelconstructies in combinatie met onderliggende communities.

Diversen

Naast bovenstaande ontwikkelingen werkt Eindhoven aan nog meer initiatieven, zoals:

 • •    intelligente camerabewaking voor bedrijven;
 • •    doorontwikkeling en opschaling regionale marktplaats;
 • •    brede uitrol van ICT-zorgdiensten;
 • •    de slimste woning van Nederland;
 • •    samenwerkingsprogramma voor telediagnostiek t.b.v. oncologiepatiënten.

Kennissteden

De snelle ontwikkelingen in de ICT worden vaak vergeleken met de Industriële Revolutie, waarin technologische vernieuwing leidde tot ongekende mogelijkheden die de samenleving ingrijpend veranderden. In de 21ste eeuw voltrekt zich een nieuwe revolutie, van een industriële samenleving gaan we naar een netwerk- of informatiesamenleving. De snelheid waarmee nieuwe technologieën als ICT zich daarbij verspreiden is ongekend. We zitten nog midden in deze ontwikkeling, maar nu al stelt de maatschappij geheel nieuwe eisen aan burgers, overheden en bedrijven.

Stedenlink is een verzameling van elf steden en drie provincies die breedband en ICT inzetten als motor voor maatschappelijke en economische processen. Op dit moment maken de volgende gemeentes en provincies deel uit van het Stedenlink Netwerk: Amersfoort, Amsterdam, Arnhem, Den Haag, Deventer, Eindhoven, Enschede, Helmond, Leeuwarden, Rotterdam, Tilburg en de provincies: Overijssel en Gelderland. Binnenkort mogen wij ook de provincie Limburg verwelkomen..

Zoetermeer

Zoetermeer is een relatief jonge stad, gelegen in het hartje van de Randstad. ICT neemt een belangrijke plek in Zoetermeer. Uit de cijfers van de Gemeente atlas 2006 blijkt dat Zoetermeer relatief gezien het hoogste percentage ICT-werkgelegenheid heeft, het hoogste percentage ICT’ers binnen de beroepsbevolking en de hoogste internetpenetratie onder haar burgers. Enkele grote ICT-bedrijven als Getronics PinkRoccade, BT, Ordina en Siemens hebben een vestiging in Zoetermeer.

Daarnaast beschikt de gemeente over de Academie voor ICT & Media Zoetermeer. Een nevenvestiging van de Haagse Hogeschool waar drie HBO-opleidingen worden gegeven. Aan de Academie is een incubator verbonden, de Enter-priZe. Studenten kunnen tijdens hun studie een eigen bedrijf starten. Docenten van de Academie en Zoetermeerse ondernemers begeleiden de studenten bij het opstarten van hun bedrijf. Ook kunnen de studenten tegen een laag tarief kantoorruimte huren. Op het moment dat de studenten de Academie verlaten zijn ze afgestudeerd als ICT-ondernemer.

Update november 2009:

Zoetermeer, innoverend naar een sterkere kenniseconomie
Zoetermeer heeft met 13% van het beschikbare aantal arbeidsplaatsen het hoogste percentage ICT-werkgelegenheid van Nederland. De volgende resultaten zijn te noemen van een op innovatie gericht beleidskader: de vestiging van de Academie voor ICT & Media Zoetermeer; de aanleg van een megasnelle digitale infrastructuur voor het Zoetermeerse bedrijfsleven, scholen en zorginstellingen; meer ICT-gebruik in het onderwijs en een sterk netwerk in de ICT-sector. In samenwerking met de Stichting Kenniseconomie en Innovatie Zoetermeer (Stichting KIZ) blijft de gemeente zich sterk maken voor een gunstig klimaat voor kennisintensieve bedrijvigheid. Enkele initiatieven en projecten in dit kader zijn:

• Uitbreiding hoger ICT-onderwijs

De versterking van het beroepsonderwijs (MBO/HBO) – één van de speerpunten van het Zoetermeers programma Kenniseconomie en Innovatie – heeft er inmiddels toe geleid dat met ingang van september 2008 op de Academie voor ICT & Media Zoetermeer de in Nederland unieke opleiding ‘Information Security Management’ wordt aangeboden. Naast de meer technische en bedrijfskundige vakken worden studenten ook onderwezen in de rol en risico’s van het menselijke handelen bij de beveiliging van bedrijfsinformatie. Daarnaast heeft de school een eigen minor ontwikkeld voor het ontwerpen van games: 3D engine & game development.

• 3D Experience

De onderwerpen 3D en gaming bieden veel innovatiekansen. Met de netwerkorganisatie 3D Experience realiseert de gemeente Zoetermeer deze kansen in Zoetermeer. Het programma KIZ adviseert en co-financiert verschillende projecten. In het Digital Art Lab project innoveert het Centrum voor Kunst en Cultuur de kunsteducatie met nieuwe media en een 3D podium. Het 3D lab project ontwikkelt de Academie voor ICT & Media Zoetermeer, een fysieke locatie voor projectmatig onderwijs. Studenten van de minor 3D engine & game development werken in multidisciplinaire teams aan opdrachten van ondernemers en helpen deze ondernemers te innoveren.

• ICT-Sociëteit, TechCrossings & CreationInn.com

De gemeente Zoetermeer organiseert periodiek netwerkbijeenkomsten voor de ICT-branche. Na afloop van de presentatie door een vermaarde spreker uit de branche is er gelegenheid voor de bezoekers om te netwerken tijdens een informele netwerkborrel. Vier maal per jaar worden ICT-sociëteiten georganiseerd. Thema’s waren afgelopen jaar: ‘e-werken’, ‘software-as-a-service (SaaS)’ ‘social networking’ en ‘innovatie-ecosysteem’.

• FTTI/FTTB

De gemeente Zoetermeer lanceerde in maart 2006 het project Gigameer. Gigameer is een initiatief van de gemeente om Zoetermeerse bedrijven en instellingen te voorzien van een snelle en betaalbare breedbandaansluiting.


Zoetermeerse ICT ondernemers enthousiast over ‘Innovatiefabriek’

ICT ondernemers in Zoetermeer staan positief tegenover het voornemen van de gemeente om een nieuw bedrijvencentrum voor (startende) ICT ondernemers in te richten. Dit blijkt uit het onderzoek dat Quint Result Onderzoek en Advies heeft uitgevoerd in opdracht van de gemeente Zoetermeer. De ondernemers hebben door middel van een innovatief onderzoek meegedacht over onder andere de inrichting van het bedrijvencentrum. Aanleiding van het onderzoek was de door het programma Kenniseconomie en Innovatie uitgevoerde wens van de gemeente om ICT ondernemers te betrekken bij het maken van de plannen. Bijna 40 ondernemers deden mee aan de driedaagse online groepsdiscussie.

De ondernemers hebben in een Community, een online discussieomgeving, meegedacht over de Innovatiefabriek. Deze zogenoemde web 2.0 vorm van onderzoek heeft als voordeel dat een groot aantal ondernemers, wanneer hen dat uitkomt en vanuit hun eigen omgeving, hun mening kan geven. Uit het onderzoek blijkt dat ICT ondernemers behoefte hebben aan een ‘inspirerend bedrijvencentrum’. Dit houdt in dat de inrichting creatief en innovatief moet zijn en voldoende ruimte moet bieden om zowel formeel als informeel overleg te plegen. De Innovatiefabriek wordt hierdoor bij uitstek een plek voor creatieve kruisbestuiving. kennisdeling en samenwerking in het gebouw zal leiden tot nieuwe innovaties.
De ondernemers geven aan dat een gevarieerd gezelschap van bedrijven binnen het bedrijvencentrum hierbij wel noodzakelijk is. Niet alleen is een mix van ICT bedrijven gewenst, maar ook aan ICT gerelateerde bedrijven ziet men graag terug in het bedrijvencentrum. Zo denken de ondernemers aan design en mediabureaus, maar ook bedrijven gericht op facilitaire dienstverlening zijn welkom. Door een mix voorkomt men dat bedrijven te veel in elkaars vaarwater zitten. Daarnaast biedt het de gelegenheid om van elkaar te leren en samen te werken. Ook kwam naar voren dat de ondernemers het een goed idee vinden om de Academie voor ICT & Media een plek te geven binnen de Innovatiefabriek. Als gewenste extra voorzieningen op het terrein wordt gedacht aan een evenementenruimte, een horecavoorziening, werkplekken, een serverruimte en kinderopvang. Ook voldoende parkeerplekken, een buitenruimte en nabije sportfaciliteiten en winkelcentra mogen niet ontbreken.
Het Zoetermeerse beleidsprogramma Kenniseconomie en Innovatie (2007) richt zich op het versterken van de lokale kenniseconomie en het innovatief vermogen van het bedrijfsleven. Doel is om de werkgelegenheid duurzaam te bevorderen en werkloosheid te bestrijden. Eén van de projecten die het programma hiertoe heeft geïnitieerd, betreft de realisatie van de Innovatiefabriek.

De volledige uitkomsten van het online onderzoek zijn maandag 8 juni overhandigd aan de wethouder ICT & Economische zaken Bé Emmens.

8 juni 2009
Bron: Gemeente Zoetermeer

Zoetermeer standplaats nieuwe onderwijsvorm

Per februari 2010 is Nederland een hbo-onderwijsvorm rijker: de Netwerk Open Hogeschool (NOH). De NOH is een initiatief van de Open Universiteit en vier hogescholen: Fontys Hogescholen in Eindhoven, de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, de Hanzehogeschool Groningen en De Haagse Hogeschool in Den Haag en Zoetermeer. De NOH springt in op de behoefte van veel werknemers om in de eigen tijd, op een flexibele manier een hbo-diploma te halen. De Bachelor of ICT is de eerste opleiding van de NOH.

“Veel volwassenen zien op tegen een vierjarige deeltijdopleiding”, vertelt Gert de Ruiter, directeur van de Academie voor ICT & Media Zoetermeer, onderdeel van De Haagse Hogeschool. “De NOH heeft daarom voor een innovatieve onderwijsvorm gekozen. De opleiding is opgedeeld in semesters. Studenten schrijven zich per semester in. Zij kunnen zelf kiezen welk semester het best aansluit op hun huidige werksituatie. En zij kunnen de studie onderbreken. Na elk succesvol afgerond semester ontvangen zij een certificaat. Alle semesters bij elkaar vormen de totale bacheloropleiding.”

Daarnaast is ook het onderwijsconcept vernieuwend. “De NOH biedt onderwijs op basis van blended learning: een combinatie van campusonderwijs en e-learning. Studenten hoeven maar eens in de twee weken naar de onderwijsinstelling, in dit geval de academie in Zoetermeer. Het overige contact gaat via state of the art multimediale mogelijkheden.”

Eind juni buigt de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie zich over de aanvraag van de NOH. Na een positief oordeel moet de minister van OCW alleen de macrodoelmatigheid van de NOH nog goedkeuren. Daarna is de Netwerk Open Hogeschool een feit.

Juni 2009

Lees meer

Rotterdam

Glasvezel is de voorziening van de toekomst. Het is supersnel, veilig en biedt praktisch ongelimiteerde mogelijkheden. Ook Rotterdam is zich bewust van de ongekende mogelijkheden van breedband. Daarom investeert Rotterdam momenteel in dit een open glasvezel infrastructuur. De gemeente Rotterdam heeft de ambitie uitgesproken om alle instellingen, bedrijven en burgers toegang te bieden tot een open, toekomstvaste (duurzame) glasvezelnetwerkstructuur. In de toekomst krijgt heel Rotterdam de mogelijkheid om over te gaan op glasvezel.

Update november 2009:

Glazen Maas Rotterdam 2009-2012

Met de slimste haven ter wereld weet Rotterdam hoe belangrijk een eigentijdse en betrouwbare infrastructuur is voor de stad. Goede toekomstzekere infrastructuur in de breedste zin van het woord blijkt een belangrijke vestigingsplaatsfactor voor bedrijven en burgers. Het vergroot de economische vitaliteit en de leefbaarheid van de stad. Dat geldt evenzeer voor een ICT-infrastructuur. Een dynamische ICT-sector is een essentieel onderdeel van de Rotterdamse economie. Rotterdam moet voorop blijven lopen in het benutten van de kansen die de digitale ontwikkeling in de samenleving ons biedt. Een toekomstvaste ICT- infrastructuur is hierin belangrijk als cross- over voor vele strategische projecten/dossiers. De Glazen Maas beweegt zich in het midden van dit speelveld in de rol van stimulator, aanjager en faciliterend naar investerende partijen. In enkele gevallen als opdrachtgever om deze doelen te realiseren.

Rotterdam 2009

Het programma de Glazen Maas is in 2005 opgezet. Het vervolgplan voor de periode 2009-2012 zet in op de economische ambitie voor een krachtige innovatieve Rotterdamse ICT sector met accenten op glasvezel, infrastructuur, ICT faciliteiten en nieuwe dienstenontwikkeling. Dit heeft in de afgelopen jaren als resultaat gehad dat er in Rotterdam:

 • • In Nesselande en het Lloydkwartier een glasvezelnetwerk door de gemeente wordt uitgerold waar de Glazen Maas de aanleg, het beheer en de exploitatie verzorgd.
 • • Een sterke, onafhankelijke Internet Exchange is opgezet als spin in het web voor alle ICT- en glasvezelinitiatieven. Recent is de R-iX uitgebreid met een ‘state of the art’ datacenter die ook klanten trekt buiten Rotterdam.
 • • City Media is gelanceerd waarin op een innovatieve wijze gecommuniceerd wordt met mensen in de stad.
 • • Rotterdam Draadloos operationeel is als proeftuin voor draadloze toepassingen. In december ’09 is besloten dat het centrum van Rotterdam voorzien wordt van draadloos internet.
 • • Het Rotterdam Fiberlab congres is georganiseerd waardoor Rotterdam op ICT en glasvezelgebied op de kaart is gezet.
 • • Grotere en kleinere initiatieven op het glasvezelnetwerk zijn uitgewerkt en soms ook opgezet. Voorbeelden hiervan zijn Rotterdam Intranet 3, het groene datacenter en de Rotterdam Media Ring.

Rotterdam 2010

Het huidige programma zet de uitgezette lijn voort, waarin de volgende speerpunten gedefinieerd zijn voor 2010:

 • • Doorbraak forceren in de glasvezeluitrol voor heel Rotterdam.
 • • Nieuwe aanpak organiseren voor glasvezel in het primaire onderwijs.
 • • In twee wijken starten met de introductie van een medisch digitaal informatie platform.
 • • De Rotterdamse internet eXchange verder uitbouwen.
 • • De ontwikkeling van het Groenste Datacenter van Europa.
 • • Doorontwikkelen van City Media Rotterdam.
 • • Uitbouwen van Rotterdam Draadloos.
 • • Opzetten en bundeling van faciliteiten voor innovatieve, startende ICT bedrijven.
 • • Opbouwen van een stevig netwerk voor kennisuitwisseling en overdracht.

Hiermee sluit de Glazen Maas aan bij de college doelstellingen om Rotterdam een aantrekkelijke stad te maken en te blijven voor bedrijfsleven, burgers en instellingen. Tevens borgen de projecten van de Glazen Maas de voor deze doelstellingen fundamentele ICT onderlegger zoals bij duurzaamheid, medisch, creatief en zakelijke dienstverlening.

Draadloos internet in binnenstad Rotterdam(15-12-09)

Het centrum van Rotterdam krijgt gratis draadloos internet. Medio januari wordt het WiFi-netwerk volledig openbaar.

Dit maakte het bedrijf Republicom bekend op de website Rotterdam Hotspots.

De gemeente had de WiFi-zenders al in 2008 aangelegd, maar het particuliere gebruik was beperkt tot twee websites, rotterdam.nl, voor informatie over de gemeente, en 9292ov.nl voor informatie over OV.

Concurrentie

Ongelimiteerde toegang tot het gratis netwerk was voorheen nog niet mogelijk omdat regelgeving verbiedt dat de overheid concurreert met private bedrijven als KPN en T-Mobile. De gemeente Rotterdam heeft het private bedrijf Republicom bereid gevonden het netwerk te exploiteren.

Dit bedrijf hoopt geld te verdienen met locatiegebaseerde advertenties op de startpagina. Onder meer op basis van de locatie van de internetter en het tijdstip, ziet deze verwijzingen naar bedrijven en andere gelegenheden in de buurt.

Dit betekent een financiële tegenvaller voor T-Mobile en KPN, die geld verdienen met betaalde mobiele hotspots.

Camerabeelden

De gemeente beoogt het netwerk in te zetten voor bedrijven, die op straat en in de auto gegevens kunnen uitwisselen, maar ook voor politie en brandweer die bijvoorbeeld camerabeelden over het netwerk kunnen versturen.

Bezoekers en bewoners van de stad kunnen overal over informatie over de stad beschikken, bijvoorbeeld over films die op dat moment draaien, restaurants, geldautomaten, openbaar vervoer, parkeergarages met vrije plaatsen. Ook wordt het gratis netwerk ingezet bij evenementen, zoals het International Film Festival (IFFR) eind januari. Republicom denkt dat er genoeg capaciteit is om veel mensen tegelijk te laten internetten.

Het draadloze netwerk is bedoeld voor in de buitenlucht. Binnen zal het draadloze netwerk niet of nauwelijks te ontvangen zijn.

Rotterdamse wijk Nesselande experimenteert met IP-televisie op glasvezel
In Nesselande is onlangs een proef met de Pitbox van Daily Media van start gegaan. Bewoners van Nesselande, kunnen een half jaar lang gratis de Pitbox testen. Dit nieuwe medium combineert internet en televisie en wordt doorgegeven via glasvezel. Diensten die men gewend is van internet kunnen door deze box worden aangeboden op het televisiescherm, zoals bijvoorbeeld radiozenders, televisiekanalen, e-mail, beeldbellen en Video on Demand. De programmering en indeling van het scherm kan naar eigen smaak worden ingedeeld en er is genoeg ruimte om eigen foto’s en filmpjes op te slaan. Nesselande is hiermee de eerste wijk van Nederland die op deze schaal met IP-televisie experimenteert.

Deelnemers gezocht

Al eerder dit jaar werd door middel van een brief bewoners met glasvezelaansluiting gevraagd om mee te doen aan deze proef. Dat leverde al voldoende deelnemers op om de proef te starten. Maar geïnteresseerden kunnen zich nog steeds aanmelden. Zij  kunnen zich aanmelden via www.glasvezelrotterdam.nl/glasvezelprojecten  of door te bellen met Daily Media 04166 96122 of door een mail te sturen naar helpdesk@dailymedia.tv

Evaluatie

Deelnemers wordt gevraagd om met een kritisch oog te kijken naar het gebruik en de mogelijkheden van de Pitbox en hun bevindingen door te geven aan Daily Media. Ook worden regelmatig enquêtes verstuurd om een beeld te krijgen van de technische ontwikkelingen en de klanttevredenheid. Eind 2009 worden de definitieve resultaten verwacht van de proef.

Innovatie op glasvezel

De proef met IP-televisie is geïnitieerd door de gemeente Rotterdam in samenwerking met Daily Media en heeft tot doel bewoners de voordelen van glasvezel te laten ondervinden. Tevens is dit een manier om de diensten op glasvezel te ontwikkelen en te verbeteren. De wijk Nesselande is, naast het Lloydkwartier, één van de twee pilotwijken van Rotterdam waar de gemeente Rotterdam glasvezel tot aan de deur heeft gelegd. Om het gebruik van glasvezel te stimuleren zijn er naast deze proef, meerdere projecten door de gemeente Rotterdam ontwikkeld, zoals Rotterdam Draadloos, City Media Rotterdam en Rotterdam Internet eXchange.

9 juni 2009
Bron: Persbericht Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam

Eerste hoogbouwtoren in Nederland met een eigen glasvezelnetwerk

Bewoners leggen zelf glasvezelnetwerk aan in The Red Apple

De bewoners van The Red Apple, een spraakmakend nieuwbouwproject in Rotterdam-centrum, hebben zelf het initiatief genomen om een glasvezelnetwerk aan te leggen in het gebouw. Op advies van service provider Wireless Campus besloten zij als VVE’s met 96% VOOR-stemmen een eigen glasvezelnetwerk aan te laten leggen en Wireless Campus de rol te laten vervullen als dienstenmakelaar en service provider. De naam voor het netwerk is The Red Apple Fiber, kortweg TRAF.

Quattro-play

In eerste instantie biedt TRAF triple-play (TV, internet en vastnet telefonie) diensten aan over het glasvezel. Al voor € 42,50 per maand heeft men supersnel en betrouwbaar internet, een uitgebreid analoog & digitaal TVzenderpakket en een telefonie-aansluiting. Daarnaast biedt TRAF vanaf september mobiele telefonie- en datadiensten aan met als uniekheid dat bewoners gratis met elkaar kunnen communiceren over het KPN-netwerk.

Samenwerking

Uniek van dit project is de intensieve samenwerking tussen alle betrokken partijen, te weten de VVE’s als eigenaar van het inpandige netwerk, Wireless Campus als projectleider, dienstenmakelaar en service provider, het Ontwikkelingsbedrijf van de gemeente Rotterdam als facilitator voor de verglazing tot aan het gebouw, Vigcom als bouwer van het inpandige netwerk, OONO – de Open Onafhankelijke Netwerk Operator – en als dienstenaanbieders Level Four (telefonie), Intermax (internet) en de Gemeente Albrandswaard (TV). Juist door

te focussen op ieders specialisme worden de krachten gebundeld en wordt het aanbod breed, transparant en laagdrempelig. Het project heeft een uniek hoog deelnemerspercentage van bijna 90% en biedt een volledig open-marktmodel

waarbij bewoners per dienst zelf kunnen aangeven voor welke aanbieder men kiest, onafhankelijk van de gekozen operator. Dit sluit perfect aan bij de ambitie van de overheid om Nederland snel voorzien te krijgen van een open glasvezelnetwerk. Het resultaat hiervan is nu al tastbaar: een scherpgeprijsd en compleet aanbod met keuzevrijheid voor bewoners en supersnelle internetverbindingen (snelheden tot 1Gb/s). Ook nieuwe diensten als een internetdienst voor kinderen, IP-TV en een online te koppelen beveiligingssysteem

zullen in de nabije toekomst worden aangeboden. VVE’s, woningcorporaties en projectontwikkelaars worden uitgenodigd om navolging te geven aan het TRAF-project wat in eerste instantie een goede investering is in het eigen vastgoed; de investering is binnen 2-3 jaar terugverdiend door de besparing op netwerkkosten welke bewoners normaliter aan het glasvezelnetwerk dienen te betalen.

Over Wireless Campus

Wireless Campus BV is opgericht in 2001 als een innovatieve full-service provider van telecom- en datadiensten gericht op specifieke doelgroepen waaronder de onderwijs- en zorgsector. Zij levert mobiele telecom-, data-, hosted voice- en glasvezeldiensten onder eigen naam tegen zeer aantrekkelijke voorwaarden en is sinds 2009 ook actief als eerste onafhankelijke glasvezeldienstenmakelaar van Nederland. Zij ondersteunt hierbij

projectontwikkelaars, woningcorporaties en VVE’s om glasvezelnetwerken aan te laten leggen en succesvol te exploiteren. Wireless Campus maakt deel uit van de MoCo holding – meer informatie vindt u op: www.mobcom.eu.

Juni 2009

Glasvezel in Rotterdam

Veel energie wordt geïnvesteerd in de ontwikkeling en zichtbaarheid van onderscheidende diensten op glasvezelnetwerken. Hiervoor heeft het projectteam Glazen Maas initiatieven ontwikkeld die deze zichtbaarheid moeten gaan vergroten, zoals City Media Rotterdam, Rotterdam Draadloos en IP-televisie in Nesselande. Alle glasvezelprojecten zijn te vinden op www.glasvezelrotterdam.nl

R-iX

De oprichting van de Rotterdamse Internet eXchange (R-iX, november 2007) is door de Rotterdamse en regionale markt zeer warm ontvangen. Er is in de korte bestaansperiode een enorme dynamiek ontstaan die veel perspectief biedt voor de toekomst. Circa tien bedrijven en/of instellingen zijn momenteel aangesloten op de R-iX. Met een bijna even groot aantal is de R-iX in een vergevorderd stadium van contractbesprekingen. Hieronder bevinden zich enkele grotere internationale ondernemingen en zorg- en onderwijsinstellingen. Daarnaast is door ruim 40 ondernemingen en instellingen interesse getoond. Momenteel wordt er gewerkt aan plannen voor uitbreiding van de R-iX
www.r-ix.nl

Rotterdam Draadloos

Samen met marktpartijen is in oktober 2008 de pilot Rotterdam Draadloos van start gegaan. In het centrum is ter grootte van een vierkante kilometer een WiFi-netwerk aangelegd dat open staat voor bedrijven en instellingen om mobiele toepassingen te testen. Het project maakt, aanvullend op de vaste breedbandinfrastructuur, draadloze toegang voor mobiele diensten mogelijk. Bijvoorbeeld voor publieke dienstverleners maar ook voor ondernemingen in bijvoorbeeld de logistieke sector. Mobiele toepassingen kunnen belangrijke bedrijfseconomische voordelen bieden en de dienstverlening verbeteren. In 2009 vindt er een evaluatie plaats die vooral is gericht op de beantwoording van de vraag of er een markt is voor een grootstedelijke draadloos netwerk.
www.rotterdamdraadloos.nl

City Media Rotterdam

Een voorbeeld van een innovatie, gebaseerd op glasvezelinfrastructuur, is het project City Media Rotterdam (CMR). Hierbij is met moderne beeldschermtechnologie en narrowcasting een nieuw communicatiemedium in Rotterdam ontwikkeld. In november 2008 zijn in metrostation Beurs, in samenwerking met de RET, veertien beeldschermen in gebruik genomen die zowel redactionele als commerciële content laten zien aan metroreizigers. De verwachtingen zijn hoog gespannen en de commerciële markt kijkt over de schouders mee naar dit unieke Rotterdamse project.
www.citymediarotterdam.nl

IP-televisie

In samenwerking met diverse marktpartijen startte in september 2008 de wijk Nesselande een proef met IP-televisie bij een aantal huishoudens. Met behulp van een zogenaamde set-top box kunnen gebruikers kiezen tussen digitale televisie en het analoge televisieaanbod en worden er zenderpakketten aangeboden die nu alleen met behulp van een schotelantenne ‘uit de lucht’ kunnen worden gehaald. Met name dit laatste deel is voor de oude stadswijken met hun schotelantenneproblematiek een belangrijk perspectief voor de toekomst. De Rotterdamse woningcorporaties kijken met grote belangstelling mee naar de resultaten van deze proef.

Datacenters

Na de opening van de R-iX is snel duidelijk geworden dat meerdere Rotterdamse partijen hun ICT aan het uitbesteden zijn en grote behoefte hebben aan datacapaciteit. Die moet bij voorkeur in de omgeving van Rotterdam te vinden zijn én betaalbaar en ‘groen’ zijn. Met het bij elkaar brengen van de vraag en het inventariseren van de mogelijke ‘groene’ locaties in Rotterdam en omgeving wordt de markt daarbij hulp geboden. Het is de ambitie binnen drie jaar een groot Rotterdams onafhankelijk ‘groen’ datacenter te bouwen. Daarmee is de Rotterdamse glasvezelinfrastructuur, met de netwerken, de R-iX en Rotterdam Draadloos, op de goede weg!

Helmond

Update november 2009:

Elektronische gemeente

De provincie heeft met de B5 (Eindhoven, Den Bosch, Breda, Tilburg en Helmond) een convenant (Samen Investeren) gesloten voor de ontwikkeling van Brabant langs zes lijnen. Eén van de lijnen is Verbindend Brabant waarin ICT wordt ingezet om de afstand tussen burger en overheid te verkleinen en samenwerking te stimuleren. Helmond investeert met name in de realisatie van het nationale uitvoeringsprogramma, de doorontwikkeling van het digitale loket en Virtueel Brabant.

Breedband

Helmond is volop in onderhandeling om breedband te realiseren, dit is echter een taaie opdracht gebleken. Ondanks het afbreken van de voorbereidingen voor de verglazing van twee andere wijken vanwege onvoldoende deelname, blijft de intentie van de gemeente en van marktpartijen om heel Helmond te verglazen.

Helmond Internet eXchange

In het voorjaar van 2009 is de digitale marktplaats Helmond operationeel geworden. Eerste dienst is de doorgifte van videobeelden, op afstand in de regionale toezichtruimte in Eindhoven, ten behoeve van het cameratoezicht van de openbare ruimte in Helmond. De HiX is onderdeel van Taxan, het initiatief van zes Brabantse steden om de lokale digitale marktplaatsen met elkaar te verbinden middels glasvezelverbindingen en koppelingen te realiseren met andere marktplaatsen.

Schoolnet

Het onderwijsveld heeft een initiatief om innovatie in het onderwijsveld te realiseren door de toepassing van breedband positief opgepakt. In 2010 wordt de vraag vanuit het onderwijsveld geformuleerd en wordt de verbinding gelegd met het Schoolnet-project in Eindhoven en de regio.

Virtueel Brabant

Virtueel Brabant is een doorontwikkeling, samen met Tilburg en Eindhoven, van de 3D-visualisatie van de binnenstad in Helmond. Hierbij worden nieuwe thema’s en gebieden ontwikkeld, waaronder veiligheidsmodellen, wijken en een virtueel jongerencentrum. Steeds meer steden sluiten aan en ook de provincie Noord-Brabant doet mee in het kader van Samen Investeren. Overigens zijn de drie steden Helmond, Apeldoorn en Tilburg in 2009 opnieuw genomineerd voor de e-Government Awards. Hoewel de prijs naar een project uit Denemarken ging, was er veel belangstelling en waardering voor de ‘Virtual Cities’.

Arnhem

Arnhem is per 1 januari 2003 toegetreden tot Stedenlink. Het eerste wat opvalt aan het ICT-beleid in Arnhem, is dat er weinig stukken worden geschreven maar wel een hoop projecten worden uitgevoerd. Het ontwikkelen van een gemeentelijke i-visie is twee jaar geleden begonnen, en pas dit jaar oktober zal het beleidsstuk in de gemeenteraad worden besproken. Het opstellen en schrijven van plannen wordt in Arnhem duidelijk als minder belangrijk gezien dat het concreet uitvoeren van projecten. Arnhem hanteert dan ook het twee-sporen beleid: gaandeweg het uitvoeren van projecten het ontwikkelen van een visie. Een groot voordeel hiervan is dat er veel projecten worden uitgevoerd binnen een relatief korte looptijd.

Update november 2009:

Fiber-to-the-Home

De woningcorporatie Portaal heeft investeringen gepland in Arnhem op het gebied van Fiber-to-the-Home.

Fiber-to-the-Office

In Arnhem zijn een aantal kleinschalige vraagbundelingstrajecten waar kleine (lokale) providers een rol spelen.

Fiber-to-the-Institute

Het Arnhemse glasvezelnetwerk van de stichting waarin gemeente, onderwijs en de zorg in samenwerken breidt gestaag uit. Alle basisscholen worden aangesloten en Arnhem slaat de vleugels uit in de regio. Er zijn ook verkenningen gaande om netwerken van Arnhem en Nijmegen te verbinden. Enerzijds omdat Arnhem al in Elst (Gelderland) zit, anderzijds omdat bijvoorbeeld de HAN (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen) zowel in Arnhem als in Nijmegen opereert.

Succes

Een aantal gemeenten in de Liemers en de achterhoek onderzoekt, (in het kader van een gezamenlijk Shared Service Center) of ze aangetakt willen worden aan de Stichting Samenwerkingsverband Glasvezelnetwerk Arnhem. www.stadsringarnhem.nl

Fiber to the Home

De gemeente Arnhem heeft een intentieovereenkomst gesloten met de GNEM (Gemeenschappelijke Netwerk Exploitatie Maatschappij Arnhem). De GNEM valt onder Reggefiber. Inmiddels zijn alle 6.000 woningen van de woningbouwcorporatie Portaal op glasvezel aangesloten. Geleidelijk maken steeds meer bewoners daar ook daadwerkelijk gebruik van. De GNEM heeft in de wijk ‘de Laar’, met 12.000 inwoners, een intensief vraagbundelingstraject uitgevoerd. De GNEM heeft veel energie gestoken in het informeren van de bewoners over het aanbod. Alle bewoners zijn meermalen door de GNEM benaderd en de wijk is aangesloten bij festiviteiten. Uiteindelijk beoordeelde de GNEM het draagvlak te gering voor een rendabele investering. Achteraf gezien heeft zich in deze wijk het dilemma voorgedaan van de sociale cohesie. Enerzijds zijn investeringen in glasvezel essentieel om de sociale cohesie in de wijk te bevorderen. Anderzijds is een minimale vorm van sociale cohesie noodzakelijk om een vraagbundeling effectief uit te voeren. Na afloop moest geconstateerd worden dat de sociale cohesie in de wijk te gering was. De mond-tot-mondreclame is te weinig van de grond gekomen. Het project in de wijk ‘de Laar’ is uitgesteld.

Marktplaats digitale diensten

De marktplaats voor digitale diensten van Arnhem is eigendom van en wordt geëxploiteerd door de NDIX (Nederlands – Duitse Internet eXchange). Hierdoor is Arnhem aangesloten op het netwerk van de NDIX en daardoor gekoppeld aan vrijwel alle steden in het oosten van het land. In 2008 is het gelukt een sluitende exploitatie te realiseren. Het aantal klanten is gestabiliseerd. De marktmeester heeft twee keer een jaarverslag uitgebracht. Inmiddels is de marktmeesterfunctie slapend in afwachting van de samenvoeging met de marktmeesterfunctie van Nijmegen.

SSGA

De Stichting Samenwerkingsverband Glasvezel Netwerk Arnhem (SSGA) groeit gestaag. Inmiddels zijn er 10 deelnemende partijen met ongeveer 60 aansluitingen. In 2008 is Viataal toegetreden. In 2008 hebben alle basisscholen en gemeenschapshuizen besloten zich op glasvezel aan te sluiten, die verbinding wordt verzorgd door SSGA. In totaal gaat het daarbij om 60 nieuwe aansluitingen. De basisscholen hebben ook besloten gezamenlijk een shared service centrum op te richten. Daarnaast zal een city-learningcentrum worden opgezet om onderwijsinhoudelijke toepassingen te ontwikkelen.

Amersfoort

Amersfoort is een ondernemende en innovatieve stad. De stad telt ruim 140.000 inwoners. Het is onze ambitie om voor alle bedrijven en instellingen en voor al onze burgers breedbanddiensten te stimuleren.

Alle Amersfoortse inwoners en ondernemers op glasvezel, zodat de dienstenontwikkeling op gang komt. Dat is onze ambitie. Een aantal jaren geleden is BreedNet Amersfoort van start gegaan, voor onze instellingen en bedrijven. In 2008 zijn de eerste stappen gezet naar de volledige verglazing van de stad. De gemeenteraad heeft ingestemd met de ambitie en ziet de noodzaak van een stadsbrede dekking van glasvezel. Dat is belangrijk voor de inwoners, voor de talloze ZZP’ers in de stad, voor mensen die langer thuis willen wonen, voor telewerken etcetera. In het noorden van Amersfoort ligt al een glasvezelnetwerk naar huishoudens. Ruim 10.000 woningen zijn aangesloten en vele woningen volgen in 2009.

Update november 2011:

AmersfoortBreed: innoveren met digitale diensten (08-02-2011)

Op donderdag 3 februari 2011 was de feestelijke start van het project AmersfoortBreed. Een initiatief van gemeente Amersfoort om samen met 16 maatschappelijke partners en diverse creatieve en ICT-bedrijven te werken aan innovatieve breedbanddiensten. Diensten op gebied van zorg, onderwijs, media, cultuur en sport, die via glasvezel of andere digitale netwerken beschikbaar komen voor de bewoners van de regio Amersfoort. Voorbeelden van deze diensten zijn wijktelevisie, een multimediale leeromgeving en online cultuureducatie.

Tijdens de startbijeenkomst werd het project AmersfoortBreed gepresenteerd met de diverse partners uit de regio. Wethouder Van ’t Erve van gemeente Amersfoort: “AmersfoortBreed heeft niet alleen een maatschappelijk, maar ook een economisch doel. Het ontwikkelen van breedbanddiensten vergt ICT-kennis en creativiteit. Juist deze bedrijven zijn hier in de regio Amersfoort sterk vertegenwoordigd. Daarmee snijdt het mes aan twee kanten: maatschappelijke innovatie en economische ontwikkeling.”

Vertegenwoordigers van Voetbalclub ASC Nieuwland, Archief Eemland, Beweging 3.0, Stichting Bewoners Netwerken Amersfoort, gemeente Leusden en Stichting Glas in Leusden vertelden op welke wijze zij aan de slag gaan met het ontwikkelen van breedbanddienst. Zo wil bijvoorbeeld Voetbalclub ASC Nieuwland instructievideo’s maken aan de hand van trainingen en wedstrijden, start Beweging 3.0 een online community voor zorginformatie en is de Stichting Bewoners Netwerken Amersfoort al zeer actief aan de slag gegaan met WijkTV.

AmersfoortBreed is één van de grootste breedbandprojecten in Nederland. Het is in schaal en opzet uniek vanwege het grote aantal betrokken partijen en de veelzijdigheid aan digitale diensten. Het project heeft zowel economisch als maatschappelijk belang. Bovendien is gekozen voor een open innovatieomgeving: opgedane kennis en ervaring worden actief uitgewisseld tussen bedrijven en instellingen. Amersfoort heeft de ambitie om in de komende 3 jaar een top 5 positie in Nederland verkrijgen op het gebied van diensteninnovatie op breedbandnetwerken. Het project is mede gefinancierd door het Europees Fonds Regionale Ontwikkeling van de Europese Commissie.

Kijk voor meer informatie over het project op: www.amersfoortbreed.nl

Update november 2009:

Bereikte resultaten en mijlpalen eind 2009

 • • Alle bedrijven en instellingen beschikken over betaalbare glasvezelaansluitingen op een open glasvezelnetwerk.
 • • In vier wijken zijn alle woningen voorzien van glasvezel (Fiber-to-the-Home).
 • • Start grootschalige diensteninnovatie met project ‘Amersfoort Innovatief Sterk’.
 • • Overeenstemming volledige verglazing van alle huishoudens in Amersfoort met Reggefiber en KPN.

Regionale Samenwerking

Gemeente Amersfoort werkt in het project BreedNet regionaal samen. BreedNet Amersfoort is daarmee onderdeel van het totale BreedNetgebied; de gehele Noordvleugel van de Randstad.
Komende jaren zal regionale samenwerking verder worden uitgebreid met name voor diensteninnovatie. Daarnaast is Amersfoort participant van stichting iMMovator Cross Media Network uit Hilversum.

Wat maakt Amersfoort uniek

• Zeer actieve bewonersnetwerken die ‘bottom up’ zorgen voor vraagbundeling, diensteninnovatie en communicatie naar bewoners.
• Amersfoort heeft een sterk groeiende ICT en Creatieve Industrie. De grootschalige, integrale en stadsbrede aanpak van diensteninnovatie: het activeert stakeholders in de stad en de gemeente faciliteert en voert regie.
• Het zakelijke netwerk (BreedNet) en het consumentennetwerk (FttH) worden gekoppeld voor vrije levering van maatschappelijke en commerciële diensten.
• De komende vier jaar wordt Amersfoort verglaasd.

Actueel

Onder de noemer ‘Amersfoort Innovatief Sterk’ gaat Amersfoort van eind 2009 tot en met 2013 werken aan diensteninnovatie. De ICT en Creatieve Industrie in de stad worden gemobiliseerd en gestimuleerd. In vijf pilots wordt concreet gewerkt aan een breed scala van breedbanddiensten in Zorg, Welzijn, Onderwijs, Cultuur, Media en Sport. Organisaties uit deze sectoren werken en investeren mee als partner in dit project. Het totale budget van projectaanvraag is 6,6 miljoen euro. De gemeente heeft overeenstemming bereikt over het aansluiten van bijna alle huishoudens op glasvezel. Daarmee is de volledige ‘verglazing van de stad’ een feit: bijna alle bewoners, bedrijven en instellingen kunnen gebruik maken van open en betaalbare glasvezelnetwerken.

Bewonersnetwerken actief aan de slag met diensten

De Stichting Bewonersnetwerken Amersfoort is in 2008 met een aantal diensten gestart. In onze Vinex-wijk is men met een zorgproject begonnen. Het startsein voor wijkTV is gegeven en videocommunicatie wordt op twee basisscholen geïntroduceerd. De gemeente en de provincie Utrecht subsidiëren deze pilots. De gemeente vindt deze initiatieven, van onderop, van cruciaal belang. Juist de inwoners vragen om deze diensten, juist bij de inwoners vinden we draagvlak.

Ambassadeurs in de stad

In 2008 is de Taskforce Fiber to the Home geïnstalleerd. Dit zijn onze ambassadeurs in de stad en regio die net als de gemeente graag willen dat er nieuwe innovatieve diensten worden ontwikkeld. Dit zijn diensten die een grote maatschappelijke en economische waarde hebben. Alle belangrijke instellingen zijn vertegenwoordigd, van bedrijfsleven tot onderwijs, van cultuur tot woningcorporaties.

Enschede

Update november 2009

Breedband Enschede = Samenwerken

Verschillende actoren, zoals Oost NV, NDIX, Stichting TrenT, Stichting Breedband Twente (Regio) én individuele gemeenten geven Twente een goede positie in ‘breedbandland’. Daarbij komt al vele jaren inspiratie uit de provincie Overijssel. Toch zou dit alles niet hebben gewerkt zonder initiatiefvolle bedrijven, die hun nek uitsteken: woningcorporaties, COGAS, KPN, later Reggefiber/KPN, Ziggo én bedrijven die dienstenontwikkeling steeds van harte hebben getrokken. Het boekje ‘Het licht gezien’ is al een paar jaar oud en het palet is veranderd, maar de geest van samen doen en ruimte geven aan trekkers, is nog steeds aan de orde.

Fiber-to-the…van alles en nog wat

• In Enschede en regio lopen forse projecten van FttH. De infrastructuur naar de burgers breidt zich uit. Daarbij spelen in Enschede de woningcorporaties een voorname rol.
• Alle basisscholen werken al vanaf eind jaren ‘90 samen in ‘Basis op Kop’, een gezamenlijk initiatief voor informatisering. Collectief is nu het proces gestart tot het verglazen van de verbindingen. Voor de middelbare scholen en het hoger onderwijs is dit al geen issue meer.
• In bedrijfsverzamelgebouwen is het aanbieden van geïntegreerde breedbanddienstverlening succesvol. De ondernemer heeft geen zorg meer over de ‘techniek’.
• De breedbandinitiatieven lopen door in Duitsland en in de Randstad en dat betekent een boost voor de leveranciers van breedbanddienstverlening. In de afgelopen jaren is mede daardoor in Twente de ICT-bedrijvigheid belangrijk toegenomen.
• Het breedbandnetwerk voedt ook draadloze stations in het Enschedese centrum, waarmee het voor studenten en personeel van de UT mogelijk is om via een WiFi-netwerk te communiceren. Dat gaat onder de titel van Eduroam, waardoor het netwerk van de Campus van de UT en het stadserf zijn verbonden. Daar komt de campus van de Saxion Hogeschool bij. Het uitbaten van een draadloos netwerk voor burgers en bedrijven krijgt een nieuwe impuls.

Alles Rozengeur?

Op langere termijn gezien zit de vaart er in Enschede in. Iets extra aandacht is wel nodig voor rurale gebieden.
Op korte termijn blijven verschillende leveranciers en providers achter bij het inlossen van hun ambities. Punt van zorg daarbij is de kostenkant. Aansluiten op netwerken lijkt duurder te worden en dat belemmert socio-economische ontwikkeling.