Eindhoven

Brainport Eindhoven

Brainport Eindhoven/Zuidoost-Brabant is het trekpaard van de Nederlandse economie. Met, in 2004 ruim een dubbel zo hoge groei van de omzet als landelijk gemiddeld (3% tegen 1,1%). Met 70.000 arbeidsplaatsen in de industrie en 45% van de private uitgaven aan Research & Development in Nederland. Met op de schaal van Zuidoost-Nederland een hogere bijdrage aan het Bruto Nationaal Product (14,5%) dan randstedelijke regio’s als Groot Amsterdam (11,2%), Utrecht (8,9%), Den Haag (5,6%) en Groot Rijnmond (8,6%).

In de mondiale competitie moet Europa, dus ook Nederland, het hebben van kennis (educatie, Research & Development en innovatie). Brainport is de enige regio in Nederland – en één van de weinige in Europa – die aan de Barcelonanorm uit de Lissabondoelstellingen voldoet (R&D = 3% van BRP).
De innovatie speelt zich af in een aantal (toegepaste) technologiegebieden: mechatronica, automotive, ICT en life-tech (medische apparaten, biotechnologie, life sciences), design en creatieve industrie en foodprocessing. Deze gebieden vertonen een grote onderlinge synergie, hebben een hoge potentie en groeiperspectief. De positie van de Brainport Eindhoven wordt ook in de recente landelijke en provinciale nota’s duidelijk onderschreven: Nota Ruimte, Pieken in de Delta, Sleutelgebieden landelijk Innovatieplatform en Brabantstad.

Breedband

In 2003 heeft de Eindhovense gemeenteraad in de beleidsnotitie ‘Glasrijk Eindhoven’ (zie de Stedenlink bibliotheek) vastgesteld met daarin de doelstellingen in 2010 alle inwoners, bedrijven en instellingen van heel Eindhoven gebruik kunnen maken van een breedband communicatienetwerk gebaseerd op glasvezel. Door de openheid voor alle dienstenaanbieders en de beoogde samenwerking met netwerkproviders ontstaat er één toekomstvast (fysiek) netwerk en ligt de focus op diensteninnovatie en –concurrentie in plaats van infrastructuur. Daarmee ondersteunt en katalyseert dit netwerk de hoge ambities van Eindhoven op zowel economisch als maatschappelijk vlak voor de komende jaren.

Fiber-to-the-Home

In 2006 zijn reeds ca. 10.000 woningen in Eindhoven aangesloten (wijk Tongelre) op glasvezel. De benuttingsgraad is extreem hoog in vergelijk met andere FttH trajecten (ca. 85%). Eind 2007 gaan ca. 20.000 woningen gebruikmaken van de dienstverlening van ONSNET Eindhoven via een state-of-the–art glasvezelnetwerk. In een intentieverklaring, gesloten tussen de gemeente Eindhoven en o.a. de 5 samenwerkende woningcorporaties, is afgesproken te komen tot een verdere uitrol van dit netwerk en bijpassende (breedbandige) diensten voor alle inwoners van Eindhoven voor 2010.

Fiber to the Institutions

In samenwerking tussen een groot aantal instellingen en bedrijven is in 2005 invulling gegeven aan een eigen glasvezelnetwerk dat geheel Eindhoven dekt en uitlopers heeft naar een aantal omliggende gemeenten. Dit netwerk biedt glasvezelverbindingen aan voor de invulling van de communicatiebehoefte van en tussen: gezondheidszorg instellingen, onderwijsinstellingen, overheidsinstellingen, bedrijven en woningcorporaties.
Dit netwerk wordt ontsloten via een centraal en onafhankelijke koppelpunt (marktplaats) de Eindhoven Fiber eXchange.
Momenteel zijn ca. 120 locaties gekoppeld aan dit netwerk. Het netwerk wordt beheerd door BreedBand Regio Eindhoven (BRE).

Ring van Brabant

Op verschillende wijzen wordt momenteel invulling gegeven aan de ‘koppeling’ van ‘lokale’ breedbandinitiatieven en de belangrijkste Brabantse marktplaatsen. Door deze ’schaalvergroting’ ontstaat er in toenemende mate diensteninnovatie, concurrentie, vraag en aanbod.
Medio 2007 worden de marktplaatsen van Breda, Den Bosch, Eindhoven, Helmond,  Tilburg en   Roosendaal onderling gekoppeld. Tevens wordt dan de koppeling gerealiseerd met Venlo en de NDIX wolk.
In de loop van 2007 start een project waarmee alle breedbandinitiatieven (FttX) binnen ’groot Eindhoven’ (Eindhoven, Best, Geldrop-Mierlo, Helmond, Nuenen, Son en Breugel, Veldhoven en Waalre) gekoppeld worden. Tevens wordt een “gezamenlijke” verbinding gerealiseerd naar de AMS-IX voor de verdere stimulering van het ‘lokale’ dienstenaanbod.

Breedband Eindhovense bedrijventerreinen (www.glasvezeleindhoven.nl)
Op dit moment hebben 5 van de 9 (grotere) Eindhovense bedrijventerreinen zich verenigd met als doel invulling te geven aan een open communicatienetwerk voor alle gevestigde bedrijven. Dit op glasvezel gebaseerd netwerk is in eigendom van alle aangesloten bedrijven(terreinen).
Door deze constructie is men in staat invulling te geven aan de toenemende breedbandbehoefte en te komen tot een zeer concurrerend aanbod van diensten(aanbieders) die hun diensten aanbieden over dit ’not for profit’ netwerk. Daarnaast stelt het de bedrijventerreinen in staat op laagdrempelige wijze invulling te geven aan ‘collectieve’ (parkmanagement) diensten die het vestigingsklimaat ten goede komen. Dit initiatief is mede mogelijk gemaakt door de inbreng van de gemeente Eindhoven.
In de nabije toekomst kunnen de overige bedrijventerreinen zich aansluiten bij dit corporatieve initiatief.
In het derde kwartaal van 2007 worden naar verwachting de eerste bedrijventerreinen opgeleverd.

Eindhoven Fiber Exchange

De Eindhoven Fiber eXchange (EFX) is een initiatief vormgegeven door de gemeente Eindhoven en de Technische Universiteit Eindhoven. De EFX verzorgt de koppeling van alle (regionale) breedbandverbindingen op een onafhankelijke open wijze. Hiermee worden vraag en aanbod in toenemende mate bijeengebracht. In toenemende mate ervaren dienstenaanbieders en afnemers de voordelen van een centrale (onafhankelijke) marktplaats. De EFX is gevestigd op het TU/E terrein.

Glasvezel in en voor het Onderwijs

Het Eindhovense onderwijs werkt aan het plan om in samenwerking met de gemeente Eindhoven in 2007 te komen tot de invulling van een integraal onderwijsnetwerk. Naast verhoogde bandbreedte en kwaliteit leidt dit onderwijsnetwerk tot: kostenbesparing, samenwerking in de bedrijfsvoering en verdere gerichte invulling en innovatie van ‘blended learning’.

Links
www.eindhoven.nl/bedrijvenloket
www.glasvezeleindhoven.nl
www.be-linked.nl
www.breedbandstad.nl