Helmond

Verglazing van de stad

Nadat de verglazing van de bedrijventerreinen in Helmond is gerealiseerd, is in 2008 ook Fiber to the Home in een eerste wijk van Helmond met succes opgeleverd. De voorbereidingen voor de verglazing van twee andere wijken stagneert omdat vooralsnog de norm voor deelname niet wordt gehaald. De intentie van marktpartijen blijft echter om heel Helmond te verglazen. Daarnaast zijn in 2008 de voorbereidingen getroffen voor de realisatie van een digitale marktplaats in het kader van Brabantnet.

Dienstenontwikkeling

Daar waar ICT in het dagelijks gebruik steeds meer toeneemt, wil de gemeente in de communicatie met de burgers en bedrijven in Helmond ook moderne faciliteiten gebruiken. Dit doet de gemeente Helmond door via de website elektronische dienstverlening aan te bieden maar ook door elektronische participatie en burgerbetrokkenheid te realiseren. Landelijk worden de vorderingen en ontwikkelingen op het gebied van de elektronische overheid door de Overheid.nl-monitor in kaart gebracht. Helmond is hierin als eerste geëindigd in de categorie gemeenten tussen 50.000-100.000 inwoners in 2008.
Daarnaast zijn in 2008 met de provincie en de vijf grootste Brabantse steden als onderdeel van ‘Samen Investeren’ de visie en ambitie geformuleerd voor het programma ‘Verbindend Brabant’. Het doel is de toegankelijkheid van de overheid te verbeteren middels de inzet van ICT. Voor Helmond liggen de prioriteiten hierbij op het gebied van  e-governement en de doorontwikkeling naar een virtuele Brabantstad.

Helmond is na Almere de snelst groeiende gemeente van Nederland en maakt deel uit van de regio Eindhoven. De afgelopen 20 jaar is de bevolking met ruim 41% gegroeid. Grootschalige woningbouwprojecten als Dierdonk en Brandevoort, die inspelen op de toegenomen vraag naar woningen kunnen zich verheugen over grote landelijke belangstelling.

Het is voor de stad van groot belang dat al die nieuwe inwoners niet alleen goed kunnen wonen, maar ook kunnen werken. De stad is daarom druk bezig het vestigingsbeleid en de economische positie te versterken om zodoende meer werk te creëren en meer mogelijkheden voor startende ondernemers. Op die manier kunnen onderwijs- en sociale achterstanden worden tegengegaan. Ict staat centraal in de Helmondse aanpak. De samenwerking met Eindhoven op dit thema heeft duidelijk vruchten afgeworpen in de vorm van de Kenniswijk die in beide steden wordt gerealiseerd. Bij succes kan de Kenniswijk een grote invloed hebben op de lokale economie.

Helmond heeft het laagste aantal thuisaansluitingen van de Stedenlink-steden: 54%. Opvallend is dat 12% van de bevolking wel een computer heeft, maar geen internetaansluiting. Ook het aantal internetters dat al 5 jaar of langer thuis internet heeft is relatief laag: 15%. De oorzaak van deze lage scores moet gezocht worden in het relatief hoge aantal laagopgeleiden en langdurig werklozen. Helmond heeft wel het hoogste percentage kabel gebruikers: 39%. Gezien de lage respons op adsl komt dit waarschijnlijk omdat adsl pas sinds kort in de stad wordt aangeboden, en burgers dus geen keus hadden als ze een snellere verbinding wilden.

Het gemeentelijke aanbod aan internetlokaties middels trapvelden en bibliotheken vervult een duidelijke vraag: 10% van de internetters maakt gebruik van deze lokaties. De andere steden waar dit gebruik hoog is zijn Eindhoven en Amsterdam. Zo’n 8% heeft ook op deze locaties leren omgaan met internet. Dit is met Deventer het hoogste percentage. Ook scholen spelen een belangrijke rol bij het wegwijs maken met internet. Ruim 10% van de bevolking heeft dit op school geleerd.

Het deel van de bevolking dat internet gebruikt doet dat zeer actief. Helmond kent het hoogste aantal uren privé internetgebruik per week (5,3 uur) en maar liefst 15% van de internetters zit meer dan 12 uur per week op het net. Waarschijnlijk zijn dit voornamelijk jongeren, want Helmond scoort ook het hoogste op het aantal chatters (34%). In vergelijking met andere Stedenlinksteden wordt er relatief weinig online gewinkeld (29%). Maar dit cijfer is nog steeds boven het landelijk gemiddelde van 20%. Net als in Enschede en Heerenveen heeft dit te maken met de bevolkings-samenstelling.

De gemeente Helmond zet sterk in op elektronische dienstverlening aan de burger. De stad is een van de vier Superpilot-steden van Binnenlandse Zaken en boekt goede voorgang. Bij de vorige Webwijzer Awards van Advies.overheid.nl stond Helmond nog ergens diep in de 300 geplaatst en nu is reeds de 111e plaats bereikt: een vooruitgang met reuzeschreden3. De stad blijft nog wel achter bij Superpilotsteden Eindhoven en Enschede, maar draait mee in het gemiddelde van de Stedenlink-steden.

De gemeente heeft ook verschillende projecten gestart die op de maatschappelijke kant van ict inspelen. Er wordt een virtueel loket Zorg en Welzijn ingericht zodat burgers op één plek terechtkunnen met al hun vragen en wensen. En in Helmond West wordt middels een virtuele gemeenschap getracht de sociale kwaliteit van het leven in de wijk te verhogen.