Leeuwarden

Breedband

StadsRing leeuwarden

De gemeente heeft een stadsring aangelegd waar meer dan 60 aansluitingen op zijn gerealiseerd. Ruim 100 aansluitingen zijn inmiddels gerealiseerd, voor zorginstellingen, gemeentelijke en provinciale locaties, drie hogescholen, een middelbare scholengemeenschap, culturele instellingen en diverse bedrijven.  De stadsring is dan ook vooral bedoeld voor grootgebruikers en is toegankelijk op plekken in de stad waar veel mensen samenkomen die daar allerhande informatie, zoals een archief kunnen raadplegen, bijvoorbeeld de Beeldbank met foto- en filmmateriaal. Ook bedrijven maken steeds meer gebruik van de stadsring; deze markt wordt door commerciële dienstenaanbieders benaderd. De StadsRing wordt beheerd door de Stichting Beheer Stadsring Leeuwarden (SBSL). Fiber-to-the-home is in ontwikkeling in de wijk Bilgaard; dit zal een open netwerk zijn dat aansluit op de StadsRing.

De gemeente als bemiddelaar

Het stimuleren van samenwerking, met als doel innovatie, is duidelijk een belangrijk punt in Leeuwarden. Als de noodzaak ontstaat om een nieuwe infrastructuur aan te leggen, of om nieuwe contracten aan te gaan met ISP’s, wordt verder gekeken dan alleen de eigen belangen. De gemeente Leeuwarden wil hierbij ook bewerkstelligen dat er verder wordt gekeken dan de eigen soort branche. Instellingen zoals ziekenhuizen zien wel in dat een hoogwaardige verbinding met andere ziekenhuizen een meerwaarde biedt. Maar ook samenwerking tussen verschillende soorten instellingen kan iets moois opleveren. Waarom zouden mensen in het ziekenhuis bijvoorbeeld geen gebruik kunnen maken van het aanbod van Cultuurnet dat over dezelfde stadsring gaat? Alle dienstenaanbieders kunnen gebruik maken van de Stadsring en zijn hiertoe uitgenodigd. Een harde voorwaarde voor de gesprekken die de gemeente hierbij handhaaft, is dat de gemeente alleen zorg draagt voor de managed dark fiber. De gemeente biedt geen diensten aan. Dit gebeurt vanuit de visie dat de managed dark fiber een nuts-voorziening zou moeten zijn, zeker als er sprake is van een duidelijk marktfalen. Uiteraard is onderzocht hoe dit juridisch vorm moet krijgen.”

Samenwerken

Een van de samenwerkingsverbanden die de krachten bundelt over de glasvezel heet Cultuurnet. De regionale omroep, scholen en wijkcentra onderzoeken samen hoe bijvoorbeeld historische opnamen van de stad te ontsluiten en archiveren. Een belangrijk punt hierbij is hoe juridisch alles afgedekt is. De omroep heeft geld gekregen om opnames te maken en uit te zenden, maar hoe zit het met de rechten als het aangeboden wordt in een digitaal archief?  De stadsring wordt ook gebruikt door de Zorggroep Noorderbreedte, die vestigingen heeft tot op de Waddeneilanden. Er ligt een glasvezelverbinding tussen het ziekenhuis in Harlingen en het ziekenhuis in Leeuwarden, wat allerlei voordeel met zich meebrengt. Een deel van de radiologie van Harlingen wordt afgehandeld in Leeuwarden via de glasvezelverbinding. Dit bespaart het ziekenhuis € 20.000 per maand aan chemicaliën en transportkosten. Een groot voordeel is dat het ziekenhuis in Harlingen in staat is zorg op de plek aan te bieden, zonder dat de patiënten naar Leeuwarden moeten afreizen. Verder wordt er gebruik gemaakt van de verschillende mogelijkheden die de glasvezelverbinding biedt voor data-opslag en transport. Samen met de stichting Gerrit, een koepel waarin de Friese zorginstanties zijn vertegenwoordigd, wordt nu een proef op een aantal locaties uitgevoerd en een ontwikkelplan opgesteld.

Zorg en WMO

Medio 2007 is de start van Smart Caring Communities. Dit is een zgn. transitieproject, waarbij alle partijen rondom wonen/werken/welzijn/zorg/diensten in een experiment op een nieuwe manier gaan samenwerken. In een stadswijk (Bilgaard) en in een dorpsomgeving (Skewiel Trynwalden)De sociale steunstructuur zal op allerlei manieren worden ondersteund door nieuwe media (ICT, multimedia), met als doel het zelforganiserend vermogen van de bewoners c.q. de wijk te versterken en de formele zorg aan te passen aan de lokale situatie binnen de wijk:

SMART

Slimme, maar vooral ook gebruikersgeoriënteerde invoering van nieuwe media in de gehele wijk. Veel technologie (monitoring, video-conferencing, alarmering etc.) is al beschikbaar, maar te versnipperd en niet altijd optimaal afgestemd op de gehele leefwereld van de mensen thuis in hun sociale omgeving. Uitgangspunt voor een verdere ontwikkeling is dat wat mensen wensen, wat ze kunnen en wat ze willen leren. In het ontwikkelen van de media zal de ondeelbare burger uitgangspunt zijn.

CARING

Het betreft hier het hele domein van welzijn, zorg en aandacht voor elkaar. Het begrip ‘caing’ erwijst naar ‘zorgdragen voor’, en probeert daarmee de klassieke tweedeling van cure and care te overstijgen. Een soepele verbinding tussen de verschillende betrokkenen (professionele verzorgers,  eerstelijns en tweedelijns hulpverlening, cliënten, familie, buurt, woningcorporatie) is cruciaal voor de leefbaarheid van de buurt, maar ook voor de kwaliteit van leven van individuele burgers. Uitgangspunt is de kracht die mensen hebben in de verschillende maatschappelijke rollen die zij vervullen (consument, mantelzorgers, burger, buur), naast hun ziekte c.q. beperking. De bedoeling is dit sociale netwerk volop te ondersteunen door alle mogelijkheden die de nieuwe media bieden.

COMMUNITY

Door sociale verbanden in de wijk te ondersteunen met de juiste media, via breedband, zullen nieuwe relaties en nieuwe activiteiten ontstaan in de wijk. De focus is weliswaar gericht op vermindering van zorgconsumptie; maar de aandacht van het project richt zich in feite op de hele leefomgeving (dus ook school, werk, vrije tijd, gezin, vrienden etc.). Voor Smart Caring Community wordt nauw samengewerkt met het Talma Lectoraat Zorginnovatie en de stichting Gerrit.

FR-IX: Friese Internet exchange

De FR-IX is het knooppunt voor breedbandverkeer, gesitueerd in het kantorencomplex Crystalic in Leeuwarden, waar glasvezelnetten in Friesland centraal worden gekoppeld, de FR-IX is daarmee het digitale breedbandhart van Friesland. De FR-IX zorgt dat lokaal verkeer lokaal kan worden afgehandeld, dus kostenefficiënt. De FR-IX is bovendien een onafhankelijke open digitale marktplaats, vrij toegankelijk voor vraag en aanbod. Zo krijgen dienstenaanbieders een grotere afzetmarkt en neemt de conucrrentie toe. Op de FR-IX zijn veel diensten beschikbaar, deze variëren van Internet toegang tot en met volledige werkende op afstand aangeboden werkplekken.
De FR-IX is een onafhankelijke organisatie, op non-profit basis. Het doel van de FR-IX is versterking van de Friese economie, door gebruik en ontwikkeling van innovatieve breedbanddiensten te stimuleren. Dit gebeurt ook via en speciaal adviesprogramma, waarbij organisaties tegen zeer sterk gereduceerde kosten ervaring kunnen opdoen met een FR-IX-aansluiting, waarbij ze tevens worden begeleid in hun keuzes voor diensten(ontwikkeling).
Uiteraard wordt de FR-IX ook ontsloten door verbindingen met de andere landelijke digitale marktplaatsen.

Internet Valley: Breedband voor Starters

Medio 2007 sluit Leeuwarden zich, via de FR-IX, aan op het initiatief Internet Valley, dat is gestart vanuit de GN-IX in Groningen. Hierbij krijgen (door)startende ondernemers allerhande begeleiding én een technisch geavanceerd breedbandplatform tot hun beschikking, om zo hun pas ontwikkelde produkten in een professionele omgeving op de markt te kunnen brengen.

Open Glasvezelring Fryslân

Veel steden in Nederland zijn bezig met breedband en de mogelijkheden hiervan, maar Leeuwarden moet geografisch gezien verder kijken dan de stadsgrenzen. Friesland is een uitgestrekte provincie, waarbij in Leeuwarden als grootste stad veel activiteiten en instellingen zijn geconcentreerd waarvan de provincie afhankelijk is. Hoe kan het achterland profiteren van de voordelen van nieuwe glasvezelverbindingen? Vraagbundeling, zoals op landelijk niveau wordt gestimuleerd, is niet genoeg. Een Open Glasvezelring Fryslân is in ontwikkeling, waarbij wordt samengewerkt met een coöperatie van de zgn. Launching Customers (gemeenten, zorginstellingen, scholen, bedrijven).  De OGF heeft een glasvezelnetwerk in eigen beheer. Er wordt gestreefd naar verdere uitbreiding, vertakking en verdichting; vraagbundeling is hierbij van belang, evenals provinciale samenwerking.

Digitaal Trapveld Vrijheidswijk

Vorig jaar wisten meer dan 20.000 bezoekers de weg te vinden naar het trapveld Vrijheidswijk. Het trapveld Vrijheidswijk heeft diverse prijzen in de wacht gesleept. Het trapveld heeft een bijzondere geschiedenis. Met het startgeld van toenmalig Minister van Grote Stedenbeleid van Boxtel in 2000 heeft het trapveld veel verschillende activiteiten opgezet. Cursussen, buurtwedstrijden, een internetcafé, je kunt er van alles vinden. Buurtbewoners weten ook de weg naar het trapveld te vinden met veel verschillende functies. De gemeente is nu samen met het trapveld aan het kijken hoe dat verder moet.

Leeuwarden blijft in beweging. Je kunt op de hoogte blijven van de activiteiten op het gebied van ICT en breedband in Friesland door je te abonneren op de Nieuwsflits van het ICT Center Friesland.

ICT Center Friesland

ICT Center Friesland is hèt ICT-projectbureau in Friesland, dat ten taak heeft te zorgen voor een goed provinciaal ICT-klimaat voor bedrijven en organisaties. Ze voeren projecten uit op het gebied van onder andere data(glasvezel)infrastructuur, kennisintensieve projecten en netwerkactiviteiten. ICT Center Friesland is in 2000 gestart als spraakmakend initiatief van de gemeente Leeuwarden en de provincie Fryslân. ICT Center Friesland verzorgt ook het beheer van de FR-IX en van de Stadsring Leeuwarden. Activiteiten: initiëren en stimuleren van R&D, scholing, kennisuitwisseling, clustervorming, coördinatie, samenwerking en gezamenlijke promotie en acquisitie in de ICT-sector. Een  voorbeeld van een netwerkactiviteit was het internationale congres Digital Services, in opdracht van de Provincie Fryslân. ICT Center Friesland zorgt ook voor de coördinatie van de ICT Vereniging Noord Nederland.

Internet Academie

De Internet Academie is het transferpunt van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden voor kennis, kunde, innovatie en onderzoek op het gebied van internet, intranet, extranet en mobiele toepassingen ter verbetering van bedrijfsprocessen in de brede zin van het woord. Hiermee wil de Internet Academie een bijdrage leveren aan het tot stand komen van de informatiemaatschappij in Noord-Nederland en Friesland in het bijzonder. De Internet Academie is van mening dat met behulp van internet, intranet en mobiele toepassingen de economische activiteiten een geweldige stimulans krijgen. De Academie is in 2004 opgericht om vraag en aanbod op het gebied van internet in al zijn facetten te onderzoeken. Ook wil de Academie het onderwijs op het gebied van internet, intranet en mobiele toepassingen op een hoger niveau tillen. Tevens wordt samengewerkt met de afdeling Communicatie en Multimedia van dezelfde hogeschool, waar o.a. wordt gewerkt aan Cross Media en Serious gaming.

Webcams

Organisatie

Wethouder
– Henk Deinum (PVDA)

Coördinatie gemeentelijk O&I-beleid
– Jan Heeg, Concernstaf: jheeg@leeuwarden.nl

ICT-Domein ‘ICT in de Stad’
– Sander Rispens, Concernstaf: srispens@leeuwarden.nl
– Peter Luimstra, Economische Zaken, programma Stedenlink economie: pluimstra@leeuwarden.nl

ICT-Domein ‘Bestuur en Beleid’
– Karine Rodenburg, Concernstaf: krodenburg@leeuwarden.nl

ICT-Domeinen ‘Dienstverlening’ en ‘Organisatie en Bedrijfsvoering’
– Jan Heeg, Concernstaf: jheeg@leeuwarden.nl

Gemeentelijke technische infrastructuur
– Bouwe Rijpma, Teamleider ICT: brijpma@leeuwarden.nl

Links
www.leeuwarden.nl
www.ictcenter.nl
www.fr-ix.nl
www.sbsl.nl
www.gerrit.net
www.ictfriesland.nl
www.vrijheidswijk.nl
www.internetacademie.nl
www.nhl.nl