World Congress on Information Technology 2010 in Amsterdam

World Congress on Information Technology 2010 in Amsterdam

26-05-2006

ICT~Office heeft, ondersteund door het ministerie van Economische Zaken en de gemeente Amsterdam, het bid gewonnen om in 2010 het World Congress on Information Technology (WCIT) te organiseren in Amsterdam.

WCIT is een groot internationaal IT-forum. Het evenement, dat elke twee jaar wordt gehouden, brengt wereldleiders uit het bedrijfsleven, overheid en wetenschap bij elkaar.

Op 2 mei 2006 spraken de leden van de mondiale IT-branchevereniging WITSA (World Information Technology and Services Alliance) hun voorkeur uit voor het Nederlandse voorstel, dat het thema Challenges of Change heeft. Daarmee liet Nederland kandidaat-steden als Hong Kong en St. Petersburg achter zich. Op 4 mei 2006 is tijdens een persconferentie in Austin, Texas, het bid van ICT~Office bekend gemaakt door George Newstrom, voorzitter van WITSA.

i2010 actieplan
ICT~Office is zeer verheugd om in 2010 de top van de internationale ICT-sector in Nederland welkom te mogen heten. Sylvia Roelofs, algemeen directeur ICT~Office: “Het is een enorme eer om in 2010 zo’n prestigieus evenement te mogen organiseren. Nederland is hard aan het werk om zijn innovatief vermogen een positieve en krachtige impuls te geven. Dit past ook bij de Europese ambities zoals verwoord in het i2010 actieplan. WCIT 2010 biedt een excellente mogelijkheid om de kracht van Nederland te tonen aan een wereldwijd publiek”.

Internationale spelers
Lodewijk Asscher, wethouder Economische Zaken, Gemeente Amsterdam: “Het is geweldig dat dit congres naar Amsterdam komt. Amsterdam zal een week lang het podium zijn voor alle belangrijke nationale en internationale spelers op het gebied van ICT. Dit past heel goed bij de ambitie van Amsterdam Topstad; een stad waar bedrijven op het gebied van ICT maar ook internationale experts zich kunnen vestigen.”

2008 Maleisië
De 15de editie van het WCIT vond vorige week plaats in Austin, Texas (www.wcit2006.org). De meer dan 2000 aanwezigen hoorden daar onder meer sprekers als Colin Powell (voormalig minister van buitenlandse zaken van de VS), Michael Dell (CEO Dell), Steve Ballmer (CEO Microsoft) en prof. C.K. Prahalad. In 2008 wordt het congres gehouden in Kuala Lumpur, Maleisië.

WITSA
The World Information Technology and Services Alliance (WITSA) is een consortium van IT-brancheverenigingen uit meer dan 80 economieën wereldwijd, die gezamenlijk meer dan 90% van de totale IT- markt vertegenwoordigen.

Helder: grotere rol G27 bij breedband

Helder: grotere rol G27 bij breedband

16-06-2006

Eric Helder, wethouder Enschede en voorzitter van de G27 pijler Economie en Werk, stelt in een brief aan de fractievoorzitters van de Tweede Kamer dat de voorgenomen wetswijziging de uitrol van breedband sterk zou vertragen.

Dat is nadelig voor de nationale innovatiestrategie en het lokale ondernemingsklimaat. Vele breedbandpilots zijn in de afgelopen jaren uitgevoerd in een samenwerkingsverband met marktpartijen. Die samenwerking kon ontstaan omdat de lokale overheid een positie kon innemen en er daardoor werkelijk sprake is geweest van belangenafweging, waarbij gemeenten de publieke belangen kunnen waarborgen (zoals een daadwerkelijk open infrastructuur).

In zijn brief verzoekt Helder de fracties om de positie van de lokale overheid in de ontwikkeling van breedbanddienstverlening niet te minimaliseren.

“Dat is onnodig en niet in het belang van de kenniseconomie. Gemeenten hebben laten zien uitsluitend een actieve rol te spelen rondom breedband indien en voor zover marktpartijen daarin niet voorzien.
De inspanningen van lokale overheden hebben bijgedragen aan het tot stand komen van open netwerken en significante verlaging van prijzen. Vanuit de lokale overheden zijn de aanjagers soms individuele gemeenten (als Amsterdam, Eindhoven/Helmond, Almere, Enschede), maar ook samenwerkingsverbanden van steden zoals de Stichting Stedenlink. Steeds hebben steden in overleg met VNG en IPO geopereerd en daarbij in nauwe afstemming gezocht met het Ministerie van EZ en in voorkomende gevallen het Ministerie van BZK. De rapportage van de impulscommissie Breedband onder voorzitterschap van de heer Deetman heeft daarin een belangrijke rol gespeeld.
Vele breedbandpilots zijn in de afgelopen jaren uitgevoerd in een samenwerkingsverband met marktpartijen. Die samenwerking kon ontstaan omdat de lokale overheid een positie kon innemen en er daardoor werkelijk sprake is geweest van belangenafweging, waarbij gemeenten de publieke belangen kunnen waarborgen (zoals een daadwerkelijk open infrastructuur)."

"Artikel 5.15 van de Telecommunicatiewet geeft weer dat het niet de primaire taak van de gemeente is om telecomexploitant te worden. Dat is ook geenszins de ambitie van de steden. Het artikel laat voorts toe dat de lokale overheid kan handelen in die omgevingen waar de exploitatie van een breedbandige infrastructuur niet rendabel is en dus niet snel ter hand zal worden genomen als de overheid niet mag meedoen. Dat is een toegevoegde waarde die niet gemist kan worden."

"Het amendement van de heer Aptroot ontneemt gemeenten elke ruimte om op lokaal niveau een actieve rol te spelen, een rol die zijn waarde heeft bewezen. Het zou een ernstige terugslag betekenen voor de uitrol van breedband. Dat is nadelig voor de nationale innovatiestrategie en voor het lokale ondernemingsklimaat.”

Aldus betoogt Erik Helder. De stemming over het wetsvoorstel is afgelopen dinsdag tot nader order uitgesteld.

Stedenlink blij met ruimte gemeentelijke glasvezel

Stedenlink blij met ruimte gemeentelijke glasvezel

21-06-2006

De Tweede Kamer heeft op 20 juni gestemd over aanpassingen in de Telecommunicatiewet. Deze wet geeft spelregels waar (markt)partijen zich aan moeten houden bij de aanleg van hun netwerken. Veel gemeenten willen al jaren dat op hun grondgebied snelle en betaalbare glasvezelnetwerken worden aangelegd, met open toegang voor diverse, elkaar beconcurrerende dienstenaanbieders en keuzevrijheid voor bedrijven, instellingen en burgers. Waar dat naar hun oordeel niet snel genoeg gaat, nemen gemeenten zelf initiatieven en soms zelfs een financieel belang in dergelijke netwerken.

De afgelopen weken leek een kamermeerderheid dit aan gemeenten te willen verbieden. Stedenlink is daartegen in actie gekomen. Tegelijk met de gezamenlijke (middel)grote steden via de economische pijler van de G-27 zijn argumenten aangevoerd tegen een dergelijk verbod. De Kamer heeft vervolgens anders geoordeeld: gemeenten mogen – onder voorwaarden – in glasvezelnetwerken blijven investeren.

Stedenlink is van oordeel dat gemeenten met de wettelijke spelregels uit de voeten kunnen. Naar het oordeel van Stedenlink zijn de nu door de Kamer bij amendement vastgelegde voorwaarden echter feitelijk overbodig, omdat het Europees Verdrag al ruim voldoende regels stelt voor het als marktpartij optreden van overheden. Niettemin blijven gemeenten nu in staat om, daar waar de markt verzuimt om toekomstvaste, open netwerken aan te leggen, dat met eigen initiatieven te bevorderen en zo nodig zelf financieel te participeren. Zelfs laat de wet nu toe dat gemeenten dat doen met een meerderheidsbelang. Dat een dergelijke participatie eens in de vijf jaar moet worden geëvalueerd, bevordert naar het oordeel van Stedenlink de transparantie van het openbaar bestuur.

Netwerk Stedenlink is een netwerk waarin overheden samenwerken die voorop lopen op het terrein van breedband en ICT in de samenleving. Stedenlink bestaat uit de steden Almere, Amersfoort, Amsterdam, Arnhem, Den Haag, Deventer, Eindhoven, Enschede, Helmond, Leeuwarden, Rotterdam, Tilburg en Zoetermeer.

Amsterdam kan verder met glasvezel

Amsterdam kan verder met glasvezel

21-06-2006

Dinsdag 20 juni heeft de Tweede Kamer ingestemd met de nieuwe Telecomwet en met het amendement daarop van VVD en CDA. Hierdoor is wettelijk vastgelegd dat gemeenten kunnen deelnemen aan glasvezelprojecten. Wethouder Van Poelgeest: “Ik ben blij dat Amsterdam verder kan met de innovatie die dit kabinet zo voorstaat. De afgelopen week is er een stevige beweging in het land geweest en daar is terecht naar geluisterd. Wij kunnen nu verder met het netwerk. Het besluit van de Tweede Kamer houdt wel een aantal randvoorwaarden in. Zo wordt een gemeente verplicht elke vijf jaar opnieuw te overwegen of men het aandeel in het glasvezelbedrijf wel wil houden. Wethouder Van Poelgeest: “Ik vind het wat vreemd dat de Tweede Kamer dat in de wet vastlegt. De gemeente kan dit soort afwegingen prima zelf maken. In Amsterdam worden deelnemingen wel vaker dan eens in de vijf jaar tegen het licht gehouden.”

De Kamer heeft er niet voor gekozen om vast te leggen dat netwerken met gemeentelijke deelname ook open toegang moeten bieden. Van Poelgeest: “Wereldwijd wordt stevig gediscussieerd over neutrale netwerken. Houden we een vrij internet of krijgen we straks een doolhof van tolwegen en tolhekken. Amsterdam heeft een duidelijke keuze gemaakt voor een open glasvezelnetwerk waarop vrije concurrentie mogelijk is.”

Achtergrond
In Amsterdam wordt de eerste fase van een glasvezelnetwerk aangelegd waarin 40.000 adressen een aansluiting krijgen op een stedelijk glasvezelnet. De eigenaar daarvan is GNA BV, een onderneming van de gemeente, investeerders ING Real Estate en Reggefiber en vijf woningcorporaties. De gemeente geeft geen subsidie, maar investeert maximaal 6 miljoen euro, tegen exact dezelfde voorwaarden als de andere eigenaren. Deze aanpak voorkomt dat er sprake kan zijn van staatssteun en/of marktverstoring. Het basisnetwerk wordt verhuurd aan operator BBned. BBned levert de investering om het netwerk actief te maken en levert als groothandelaar capaciteit aan ondernemingen die diensten leveren aan consumenten en bedrijven. Het netwerk is en blijft open, wat betekent dat alle aanbieders er tegen gelijke voorwaarden gebruik van kunnen maken.

Informal Broadband Stakeholders Meeting

Op 4 juli waren vertegenwoordigders van Europese netwerken bijeen in Brussel, om te overleggen over de Europese wetskaders rondom Electronische Communicatie. De bijeenkomst was geïnitieerd vanuit Eurocities, door Broadband-working group coördinator Leeuwarden/ICT Center Friesland (Heleen Kerkhof), die samen met Eindhoven (Robert Elbrink) en Amsterdam (Frans-Anton Vermast van Citynet) tevens Stedenlink vertegenwoordigden.

Belangrijkste punt van zorg is dat de voorstellen tot wijziging van het kader niet uitgaan van de Europese ambities (Lissabon Agenda, i2010) maar van een voornamelijk conservatieve lijn om de bestaande markten te beschermen. Wel lijkt men meer open te staan voor ontbundeling van netwerk en diensten, een uitspraak door Euro-commissaris Reding die overigens meteen heeft geleid tot headlines in alle Europese kranten: de gevestigde telecompartijen zijn ‘not amused’.

EU verbod glasvezel Appingedam geen gevolgen voor andere steden

EU verbod glasvezel Appingedam geen gevolgen voor andere steden

26-07-2006

Eurocommisaris Kroes (Mededinging) heeft deze maand laten weten dat de gemeente Appingedam geen glasvezel mag aanleggen. Het project is niet aanbesteed volgens de Europese regels, en Appingedam treedt op als risicodragend investeerder, in plaats van subsidies te verstrekken voor de aanleg van het netwerk. De uitspraak heeft geen gevolgen voor andere glasvezelprojecten waar gemeentes in participeren, omdat niemand voor het model van Appingedam heeft gekozen. Appingedam wilde 5.600 woningen aansluiten en een kleine 500 bedrijven en was van plan op te treden als risicodragend investeerder en betrokken te zijn bij het beheer van het netwerk en het aanbieden van diensten zoals een tv-abonnement.

In het NRC Handelsblad legt beleidsadviseur Dirk van der Woude uit dat Amsterdam een hele andere koers volgt en zich geen zorgen maakt over het verbod. Amsterdam participeert onder dezelfde voorwaarden als marktpartijen in een consortium rondom de aanleg van het netwerk en heeft de opdrachten rondom aanleg en beheer Europees aanbesteed. De gemeente investeert niet rechtstreeks in het netwerk en is ook niet betrokken bij het beheer of het aanbieden van diensten.

In Enschede is alleen een glasvezelnetwerk aangelegd in de door de vuurwerkramp verwoeste wijk Roombeek. Wethouder Eric Helder van de gemeente Enschede stelt dat bij aanvang van het project de marktpartijen waren gevraagd een nieuw open telecom-infrastructuur aan te leggen maar dat zij dit niet wilden doen onder de gevraagde voorwaarden. Een belangrijke voorwaarde was dat elke diensten-aanbieder op het netwerk terecht moest kunnen.

KPN heeft inmiddels Casanet, het bedrijf dat het netwerk aanlegde, overgenomen en zal het netwerk verder uitrollen. De gemeente heeft alsnog voorwaarden kunnen stellen. Helder denkt dat dit nooit was gebeurd als de gemeente niet het voortouw had genomen en vindt de uitspraak in Appingedam dan ook een grote teleurstelling. Helder: 'Ik hoop dat de Commissie niet gaat doorslaan. En dat gemeenten niet zo van Appingedam zullen schrikken dat er niets meer gebeurt'.

Amsterdam krijgt tweede glasvezelnet

Amsterdam krijgt een tweede glasvezelnet. Ook KPN blijkt er momenteel glasvezels in de grond te leggen. Ongeveer 40.000 woningen krijgen het komend jaar via het bedrijf Citynet een glasvezel in huis voor supersnel internet, telefonie, tv en tal van andere elektronische diensten. Citynet is een initiatief van onder andere de gemeente Amsterdam, bankverzekeraar ING en KPN-concurrent bbned. KPN hoopte aanvankelijk zelf met Citynet mee te doen. Nadat bbned was uitgekozen, besloot KPN het een eigen glasvezelnet naast dat van Citynet te leggen.

Eén glasvezel is in feite meer dan genoeg om alle telecomwensen van een huishouden te dekken. Daarom en omdat de aanleg kostbaar is, wordt een dubbel net als geldverspilling gezien. Geulen graven is verreweg de grootste kostenpost voor een nieuw netwerk. Maar KPN blijkt nu handig gebruik te maken van het feit dat sommige straten al om andere redenen worden opengelegd. Het telecombedrijf legt daar dan snel eigen glasvezels in de grond. En waar de straten speciaal moeten worden opengebroken voor Citynet, zal KPN de kosten daarvan met Citynet delen en dus ook daar geld besparen.
„We denken dat het dan economisch verantwoord is om ook bestaande huizen van het snelle glasnet te voorzien”, aldus een zegsman van KPN. „We geloven in glas en leggen het al in nieuwbouwwijken aan. Waar we de kans krijgen om het tegen gereduceerde kosten ook in oude wijken te doen, zullen we dat niet laten.”

KPN geeft toe dat twee glasaansluitingen per woning een beetje veel van het goede is. „Een paar jaar geleden hebben we voorgesteld om samen met concurrenten één landelijk glasvezelnet aan te leggen. Dat wilden ze niet, en dus kiezen we nu voor een eigen net waar dat financieel verantwoord is.”

Reactie Citynet
Citynet vindt de concurrentie geen probleem en is ook blij de kosten van het graven te kunnen delen. “KPN legt dit netwerk alleen omdat het met ons kan meeleggen”, bevestigt Dirk van der Woude, projectmanager van de gemeente, woen sdag hierover. De gemeente bemoeit zich alleen met de infrastructuur. Telecomaanbieder Bbned zal het net vervolgens exploiteren. Van der Woude juicht toe dat er een tweede net komt, “beter voor de marktwerking. “

Nieuwe stap glasvezelnetwerk Helmond

De gemeente Helmond, de woningcorporaties en de stichting Combivisie Regio hebben positief gereageerd op de uitnodiging van Reggefiber, om samen te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor de aanleg van een glasvezelnetwerk voor Breedband. Deze partijen zien het als een belangrijke kans voor Helmond dat alle huishoudens, bedrijven en instellingen worden aangesloten op een breedband-glasvezelnetwerk. Een ontwikkeling die – samen met het eerdere initiatief om een aantal industrieterreinen in Helmond aan te sluiten op een glasvezelnetwerk – past bij de ambities van de gemeente Helmond.
Belangrijke uitgangspunten hierbij zijn dat het nieuwe netwerk open en vrij toegankelijk moet zijn voor iedereen, met marktconforme tarieven, toekomstgericht en geschikt voor nieuwe maatschappelijke functies.

De intenties zijn inmiddels vastgelegd in een intentieverklaring die op 23 januari is ondertekend door degemeente Helmond, stichting Combivisie Regio, Reggefiber en de woningcorporaties.

De ambitie van Reggefiber (een aan Volker Wessels gelieerd bedrijf) is om in Nederland grootschalig aansluitingen te realiseren op een glasvezelnetwerk voor breedband. Het aan te leggen netwerk in Helmond wordt daarin als een belangrijke stap beschouwd, waarbij deelname van de gemeente en de woningbouwcorporaties essentieel is voor het welslagen van het project. Daarnaast zal ook de Stichting Combivisie Regio in het project deelnemen. Deze stichting zal zich speciaal richten op het aanbieden van niet-commerciële, maatschappelijke diensten via het nieuwe breedbandige glasvezelnetwerk. Genoemde partijen gaan nu samen onderzoeken hoe het breedbandige glasvezelnetwerk gerealiseerd kan worden en wanneer met de aanleg kan worden begonnen. Het voornemen is om voor 1 september van dit jaar de eerste spade in de grond te steken. Uiteraard gebeurt één en ander in overeenstemming met de Nederlandse en Europese regelgeving.

De samenwerkende partijen zien het onderzoek naar de haalbaarheid van een openbaar breedbandig glasvezelnetwerk in de gemeente Helmond vol vertrouwen tegemoet en zullen daarover op korte termijn definitief uitsluitsel geven.