Stedenlink blij met ruimte gemeentelijke glasvezel

Stedenlink blij met ruimte gemeentelijke glasvezel

21-06-2006

De Tweede Kamer heeft op 20 juni gestemd over aanpassingen in de Telecommunicatiewet. Deze wet geeft spelregels waar (markt)partijen zich aan moeten houden bij de aanleg van hun netwerken. Veel gemeenten willen al jaren dat op hun grondgebied snelle en betaalbare glasvezelnetwerken worden aangelegd, met open toegang voor diverse, elkaar beconcurrerende dienstenaanbieders en keuzevrijheid voor bedrijven, instellingen en burgers. Waar dat naar hun oordeel niet snel genoeg gaat, nemen gemeenten zelf initiatieven en soms zelfs een financieel belang in dergelijke netwerken.

De afgelopen weken leek een kamermeerderheid dit aan gemeenten te willen verbieden. Stedenlink is daartegen in actie gekomen. Tegelijk met de gezamenlijke (middel)grote steden via de economische pijler van de G-27 zijn argumenten aangevoerd tegen een dergelijk verbod. De Kamer heeft vervolgens anders geoordeeld: gemeenten mogen – onder voorwaarden – in glasvezelnetwerken blijven investeren.

Stedenlink is van oordeel dat gemeenten met de wettelijke spelregels uit de voeten kunnen. Naar het oordeel van Stedenlink zijn de nu door de Kamer bij amendement vastgelegde voorwaarden echter feitelijk overbodig, omdat het Europees Verdrag al ruim voldoende regels stelt voor het als marktpartij optreden van overheden. Niettemin blijven gemeenten nu in staat om, daar waar de markt verzuimt om toekomstvaste, open netwerken aan te leggen, dat met eigen initiatieven te bevorderen en zo nodig zelf financieel te participeren. Zelfs laat de wet nu toe dat gemeenten dat doen met een meerderheidsbelang. Dat een dergelijke participatie eens in de vijf jaar moet worden geëvalueerd, bevordert naar het oordeel van Stedenlink de transparantie van het openbaar bestuur.

Netwerk Stedenlink is een netwerk waarin overheden samenwerken die voorop lopen op het terrein van breedband en ICT in de samenleving. Stedenlink bestaat uit de steden Almere, Amersfoort, Amsterdam, Arnhem, Den Haag, Deventer, Eindhoven, Enschede, Helmond, Leeuwarden, Rotterdam, Tilburg en Zoetermeer.

Amsterdam kan verder met glasvezel

Amsterdam kan verder met glasvezel

21-06-2006

Dinsdag 20 juni heeft de Tweede Kamer ingestemd met de nieuwe Telecomwet en met het amendement daarop van VVD en CDA. Hierdoor is wettelijk vastgelegd dat gemeenten kunnen deelnemen aan glasvezelprojecten. Wethouder Van Poelgeest: “Ik ben blij dat Amsterdam verder kan met de innovatie die dit kabinet zo voorstaat. De afgelopen week is er een stevige beweging in het land geweest en daar is terecht naar geluisterd. Wij kunnen nu verder met het netwerk. Het besluit van de Tweede Kamer houdt wel een aantal randvoorwaarden in. Zo wordt een gemeente verplicht elke vijf jaar opnieuw te overwegen of men het aandeel in het glasvezelbedrijf wel wil houden. Wethouder Van Poelgeest: “Ik vind het wat vreemd dat de Tweede Kamer dat in de wet vastlegt. De gemeente kan dit soort afwegingen prima zelf maken. In Amsterdam worden deelnemingen wel vaker dan eens in de vijf jaar tegen het licht gehouden.”

De Kamer heeft er niet voor gekozen om vast te leggen dat netwerken met gemeentelijke deelname ook open toegang moeten bieden. Van Poelgeest: “Wereldwijd wordt stevig gediscussieerd over neutrale netwerken. Houden we een vrij internet of krijgen we straks een doolhof van tolwegen en tolhekken. Amsterdam heeft een duidelijke keuze gemaakt voor een open glasvezelnetwerk waarop vrije concurrentie mogelijk is.”

Achtergrond
In Amsterdam wordt de eerste fase van een glasvezelnetwerk aangelegd waarin 40.000 adressen een aansluiting krijgen op een stedelijk glasvezelnet. De eigenaar daarvan is GNA BV, een onderneming van de gemeente, investeerders ING Real Estate en Reggefiber en vijf woningcorporaties. De gemeente geeft geen subsidie, maar investeert maximaal 6 miljoen euro, tegen exact dezelfde voorwaarden als de andere eigenaren. Deze aanpak voorkomt dat er sprake kan zijn van staatssteun en/of marktverstoring. Het basisnetwerk wordt verhuurd aan operator BBned. BBned levert de investering om het netwerk actief te maken en levert als groothandelaar capaciteit aan ondernemingen die diensten leveren aan consumenten en bedrijven. Het netwerk is en blijft open, wat betekent dat alle aanbieders er tegen gelijke voorwaarden gebruik van kunnen maken.

Informal Broadband Stakeholders Meeting

Op 4 juli waren vertegenwoordigders van Europese netwerken bijeen in Brussel, om te overleggen over de Europese wetskaders rondom Electronische Communicatie. De bijeenkomst was geïnitieerd vanuit Eurocities, door Broadband-working group coördinator Leeuwarden/ICT Center Friesland (Heleen Kerkhof), die samen met Eindhoven (Robert Elbrink) en Amsterdam (Frans-Anton Vermast van Citynet) tevens Stedenlink vertegenwoordigden.

Belangrijkste punt van zorg is dat de voorstellen tot wijziging van het kader niet uitgaan van de Europese ambities (Lissabon Agenda, i2010) maar van een voornamelijk conservatieve lijn om de bestaande markten te beschermen. Wel lijkt men meer open te staan voor ontbundeling van netwerk en diensten, een uitspraak door Euro-commissaris Reding die overigens meteen heeft geleid tot headlines in alle Europese kranten: de gevestigde telecompartijen zijn ‘not amused’.

EU verbod glasvezel Appingedam geen gevolgen voor andere steden

EU verbod glasvezel Appingedam geen gevolgen voor andere steden

26-07-2006

Eurocommisaris Kroes (Mededinging) heeft deze maand laten weten dat de gemeente Appingedam geen glasvezel mag aanleggen. Het project is niet aanbesteed volgens de Europese regels, en Appingedam treedt op als risicodragend investeerder, in plaats van subsidies te verstrekken voor de aanleg van het netwerk. De uitspraak heeft geen gevolgen voor andere glasvezelprojecten waar gemeentes in participeren, omdat niemand voor het model van Appingedam heeft gekozen. Appingedam wilde 5.600 woningen aansluiten en een kleine 500 bedrijven en was van plan op te treden als risicodragend investeerder en betrokken te zijn bij het beheer van het netwerk en het aanbieden van diensten zoals een tv-abonnement.

In het NRC Handelsblad legt beleidsadviseur Dirk van der Woude uit dat Amsterdam een hele andere koers volgt en zich geen zorgen maakt over het verbod. Amsterdam participeert onder dezelfde voorwaarden als marktpartijen in een consortium rondom de aanleg van het netwerk en heeft de opdrachten rondom aanleg en beheer Europees aanbesteed. De gemeente investeert niet rechtstreeks in het netwerk en is ook niet betrokken bij het beheer of het aanbieden van diensten.

In Enschede is alleen een glasvezelnetwerk aangelegd in de door de vuurwerkramp verwoeste wijk Roombeek. Wethouder Eric Helder van de gemeente Enschede stelt dat bij aanvang van het project de marktpartijen waren gevraagd een nieuw open telecom-infrastructuur aan te leggen maar dat zij dit niet wilden doen onder de gevraagde voorwaarden. Een belangrijke voorwaarde was dat elke diensten-aanbieder op het netwerk terecht moest kunnen.

KPN heeft inmiddels Casanet, het bedrijf dat het netwerk aanlegde, overgenomen en zal het netwerk verder uitrollen. De gemeente heeft alsnog voorwaarden kunnen stellen. Helder denkt dat dit nooit was gebeurd als de gemeente niet het voortouw had genomen en vindt de uitspraak in Appingedam dan ook een grote teleurstelling. Helder: 'Ik hoop dat de Commissie niet gaat doorslaan. En dat gemeenten niet zo van Appingedam zullen schrikken dat er niets meer gebeurt'.

Amsterdam krijgt tweede glasvezelnet

Amsterdam krijgt een tweede glasvezelnet. Ook KPN blijkt er momenteel glasvezels in de grond te leggen. Ongeveer 40.000 woningen krijgen het komend jaar via het bedrijf Citynet een glasvezel in huis voor supersnel internet, telefonie, tv en tal van andere elektronische diensten. Citynet is een initiatief van onder andere de gemeente Amsterdam, bankverzekeraar ING en KPN-concurrent bbned. KPN hoopte aanvankelijk zelf met Citynet mee te doen. Nadat bbned was uitgekozen, besloot KPN het een eigen glasvezelnet naast dat van Citynet te leggen.

Eén glasvezel is in feite meer dan genoeg om alle telecomwensen van een huishouden te dekken. Daarom en omdat de aanleg kostbaar is, wordt een dubbel net als geldverspilling gezien. Geulen graven is verreweg de grootste kostenpost voor een nieuw netwerk. Maar KPN blijkt nu handig gebruik te maken van het feit dat sommige straten al om andere redenen worden opengelegd. Het telecombedrijf legt daar dan snel eigen glasvezels in de grond. En waar de straten speciaal moeten worden opengebroken voor Citynet, zal KPN de kosten daarvan met Citynet delen en dus ook daar geld besparen.
„We denken dat het dan economisch verantwoord is om ook bestaande huizen van het snelle glasnet te voorzien”, aldus een zegsman van KPN. „We geloven in glas en leggen het al in nieuwbouwwijken aan. Waar we de kans krijgen om het tegen gereduceerde kosten ook in oude wijken te doen, zullen we dat niet laten.”

KPN geeft toe dat twee glasaansluitingen per woning een beetje veel van het goede is. „Een paar jaar geleden hebben we voorgesteld om samen met concurrenten één landelijk glasvezelnet aan te leggen. Dat wilden ze niet, en dus kiezen we nu voor een eigen net waar dat financieel verantwoord is.”

Reactie Citynet
Citynet vindt de concurrentie geen probleem en is ook blij de kosten van het graven te kunnen delen. “KPN legt dit netwerk alleen omdat het met ons kan meeleggen”, bevestigt Dirk van der Woude, projectmanager van de gemeente, woen sdag hierover. De gemeente bemoeit zich alleen met de infrastructuur. Telecomaanbieder Bbned zal het net vervolgens exploiteren. Van der Woude juicht toe dat er een tweede net komt, “beter voor de marktwerking. “

Zoetermeer

Zoetermeer is een relatief jonge stad, gelegen in het hartje van de Randstad. ICT neemt een belangrijke plek in Zoetermeer. Uit de cijfers van de Gemeente atlas 2006 blijkt dat Zoetermeer relatief gezien het hoogste percentage ICT-werkgelegenheid heeft, het hoogste percentage ICT’ers binnen de beroepsbevolking en de hoogste internetpenetratie onder haar burgers. Enkele grote ICT-bedrijven als Getronics PinkRoccade, BT, Ordina en Siemens hebben een vestiging in Zoetermeer.

Daarnaast beschikt de gemeente over de Academie voor ICT & Media Zoetermeer. Een nevenvestiging van de Haagse Hogeschool waar drie HBO-opleidingen worden gegeven. Aan de Academie is een incubator verbonden, de Enter-priZe. Studenten kunnen tijdens hun studie een eigen bedrijf starten. Docenten van de Academie en Zoetermeerse ondernemers begeleiden de studenten bij het opstarten van hun bedrijf. Ook kunnen de studenten tegen een laag tarief kantoorruimte huren. Op het moment dat de studenten de Academie verlaten zijn ze afgestudeerd als ICT-ondernemer.

Update november 2009:

Zoetermeer, innoverend naar een sterkere kenniseconomie
Zoetermeer heeft met 13% van het beschikbare aantal arbeidsplaatsen het hoogste percentage ICT-werkgelegenheid van Nederland. De volgende resultaten zijn te noemen van een op innovatie gericht beleidskader: de vestiging van de Academie voor ICT & Media Zoetermeer; de aanleg van een megasnelle digitale infrastructuur voor het Zoetermeerse bedrijfsleven, scholen en zorginstellingen; meer ICT-gebruik in het onderwijs en een sterk netwerk in de ICT-sector. In samenwerking met de Stichting Kenniseconomie en Innovatie Zoetermeer (Stichting KIZ) blijft de gemeente zich sterk maken voor een gunstig klimaat voor kennisintensieve bedrijvigheid. Enkele initiatieven en projecten in dit kader zijn:

• Uitbreiding hoger ICT-onderwijs

De versterking van het beroepsonderwijs (MBO/HBO) – één van de speerpunten van het Zoetermeers programma Kenniseconomie en Innovatie – heeft er inmiddels toe geleid dat met ingang van september 2008 op de Academie voor ICT & Media Zoetermeer de in Nederland unieke opleiding ‘Information Security Management’ wordt aangeboden. Naast de meer technische en bedrijfskundige vakken worden studenten ook onderwezen in de rol en risico’s van het menselijke handelen bij de beveiliging van bedrijfsinformatie. Daarnaast heeft de school een eigen minor ontwikkeld voor het ontwerpen van games: 3D engine & game development.

• 3D Experience

De onderwerpen 3D en gaming bieden veel innovatiekansen. Met de netwerkorganisatie 3D Experience realiseert de gemeente Zoetermeer deze kansen in Zoetermeer. Het programma KIZ adviseert en co-financiert verschillende projecten. In het Digital Art Lab project innoveert het Centrum voor Kunst en Cultuur de kunsteducatie met nieuwe media en een 3D podium. Het 3D lab project ontwikkelt de Academie voor ICT & Media Zoetermeer, een fysieke locatie voor projectmatig onderwijs. Studenten van de minor 3D engine & game development werken in multidisciplinaire teams aan opdrachten van ondernemers en helpen deze ondernemers te innoveren.

• ICT-Sociëteit, TechCrossings & CreationInn.com

De gemeente Zoetermeer organiseert periodiek netwerkbijeenkomsten voor de ICT-branche. Na afloop van de presentatie door een vermaarde spreker uit de branche is er gelegenheid voor de bezoekers om te netwerken tijdens een informele netwerkborrel. Vier maal per jaar worden ICT-sociëteiten georganiseerd. Thema’s waren afgelopen jaar: ‘e-werken’, ‘software-as-a-service (SaaS)’ ‘social networking’ en ‘innovatie-ecosysteem’.

• FTTI/FTTB

De gemeente Zoetermeer lanceerde in maart 2006 het project Gigameer. Gigameer is een initiatief van de gemeente om Zoetermeerse bedrijven en instellingen te voorzien van een snelle en betaalbare breedbandaansluiting.


Zoetermeerse ICT ondernemers enthousiast over ‘Innovatiefabriek’

ICT ondernemers in Zoetermeer staan positief tegenover het voornemen van de gemeente om een nieuw bedrijvencentrum voor (startende) ICT ondernemers in te richten. Dit blijkt uit het onderzoek dat Quint Result Onderzoek en Advies heeft uitgevoerd in opdracht van de gemeente Zoetermeer. De ondernemers hebben door middel van een innovatief onderzoek meegedacht over onder andere de inrichting van het bedrijvencentrum. Aanleiding van het onderzoek was de door het programma Kenniseconomie en Innovatie uitgevoerde wens van de gemeente om ICT ondernemers te betrekken bij het maken van de plannen. Bijna 40 ondernemers deden mee aan de driedaagse online groepsdiscussie.

De ondernemers hebben in een Community, een online discussieomgeving, meegedacht over de Innovatiefabriek. Deze zogenoemde web 2.0 vorm van onderzoek heeft als voordeel dat een groot aantal ondernemers, wanneer hen dat uitkomt en vanuit hun eigen omgeving, hun mening kan geven. Uit het onderzoek blijkt dat ICT ondernemers behoefte hebben aan een ‘inspirerend bedrijvencentrum’. Dit houdt in dat de inrichting creatief en innovatief moet zijn en voldoende ruimte moet bieden om zowel formeel als informeel overleg te plegen. De Innovatiefabriek wordt hierdoor bij uitstek een plek voor creatieve kruisbestuiving. kennisdeling en samenwerking in het gebouw zal leiden tot nieuwe innovaties.
De ondernemers geven aan dat een gevarieerd gezelschap van bedrijven binnen het bedrijvencentrum hierbij wel noodzakelijk is. Niet alleen is een mix van ICT bedrijven gewenst, maar ook aan ICT gerelateerde bedrijven ziet men graag terug in het bedrijvencentrum. Zo denken de ondernemers aan design en mediabureaus, maar ook bedrijven gericht op facilitaire dienstverlening zijn welkom. Door een mix voorkomt men dat bedrijven te veel in elkaars vaarwater zitten. Daarnaast biedt het de gelegenheid om van elkaar te leren en samen te werken. Ook kwam naar voren dat de ondernemers het een goed idee vinden om de Academie voor ICT & Media een plek te geven binnen de Innovatiefabriek. Als gewenste extra voorzieningen op het terrein wordt gedacht aan een evenementenruimte, een horecavoorziening, werkplekken, een serverruimte en kinderopvang. Ook voldoende parkeerplekken, een buitenruimte en nabije sportfaciliteiten en winkelcentra mogen niet ontbreken.
Het Zoetermeerse beleidsprogramma Kenniseconomie en Innovatie (2007) richt zich op het versterken van de lokale kenniseconomie en het innovatief vermogen van het bedrijfsleven. Doel is om de werkgelegenheid duurzaam te bevorderen en werkloosheid te bestrijden. Eén van de projecten die het programma hiertoe heeft geïnitieerd, betreft de realisatie van de Innovatiefabriek.

De volledige uitkomsten van het online onderzoek zijn maandag 8 juni overhandigd aan de wethouder ICT & Economische zaken Bé Emmens.

8 juni 2009
Bron: Gemeente Zoetermeer

Zoetermeer standplaats nieuwe onderwijsvorm

Per februari 2010 is Nederland een hbo-onderwijsvorm rijker: de Netwerk Open Hogeschool (NOH). De NOH is een initiatief van de Open Universiteit en vier hogescholen: Fontys Hogescholen in Eindhoven, de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, de Hanzehogeschool Groningen en De Haagse Hogeschool in Den Haag en Zoetermeer. De NOH springt in op de behoefte van veel werknemers om in de eigen tijd, op een flexibele manier een hbo-diploma te halen. De Bachelor of ICT is de eerste opleiding van de NOH.

“Veel volwassenen zien op tegen een vierjarige deeltijdopleiding”, vertelt Gert de Ruiter, directeur van de Academie voor ICT & Media Zoetermeer, onderdeel van De Haagse Hogeschool. “De NOH heeft daarom voor een innovatieve onderwijsvorm gekozen. De opleiding is opgedeeld in semesters. Studenten schrijven zich per semester in. Zij kunnen zelf kiezen welk semester het best aansluit op hun huidige werksituatie. En zij kunnen de studie onderbreken. Na elk succesvol afgerond semester ontvangen zij een certificaat. Alle semesters bij elkaar vormen de totale bacheloropleiding.”

Daarnaast is ook het onderwijsconcept vernieuwend. “De NOH biedt onderwijs op basis van blended learning: een combinatie van campusonderwijs en e-learning. Studenten hoeven maar eens in de twee weken naar de onderwijsinstelling, in dit geval de academie in Zoetermeer. Het overige contact gaat via state of the art multimediale mogelijkheden.”

Eind juni buigt de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie zich over de aanvraag van de NOH. Na een positief oordeel moet de minister van OCW alleen de macrodoelmatigheid van de NOH nog goedkeuren. Daarna is de Netwerk Open Hogeschool een feit.

Juni 2009

Lees meer

Rotterdam

Glasvezel is de voorziening van de toekomst. Het is supersnel, veilig en biedt praktisch ongelimiteerde mogelijkheden. Ook Rotterdam is zich bewust van de ongekende mogelijkheden van breedband. Daarom investeert Rotterdam momenteel in dit een open glasvezel infrastructuur. De gemeente Rotterdam heeft de ambitie uitgesproken om alle instellingen, bedrijven en burgers toegang te bieden tot een open, toekomstvaste (duurzame) glasvezelnetwerkstructuur. In de toekomst krijgt heel Rotterdam de mogelijkheid om over te gaan op glasvezel.

Update november 2009:

Glazen Maas Rotterdam 2009-2012

Met de slimste haven ter wereld weet Rotterdam hoe belangrijk een eigentijdse en betrouwbare infrastructuur is voor de stad. Goede toekomstzekere infrastructuur in de breedste zin van het woord blijkt een belangrijke vestigingsplaatsfactor voor bedrijven en burgers. Het vergroot de economische vitaliteit en de leefbaarheid van de stad. Dat geldt evenzeer voor een ICT-infrastructuur. Een dynamische ICT-sector is een essentieel onderdeel van de Rotterdamse economie. Rotterdam moet voorop blijven lopen in het benutten van de kansen die de digitale ontwikkeling in de samenleving ons biedt. Een toekomstvaste ICT- infrastructuur is hierin belangrijk als cross- over voor vele strategische projecten/dossiers. De Glazen Maas beweegt zich in het midden van dit speelveld in de rol van stimulator, aanjager en faciliterend naar investerende partijen. In enkele gevallen als opdrachtgever om deze doelen te realiseren.

Rotterdam 2009

Het programma de Glazen Maas is in 2005 opgezet. Het vervolgplan voor de periode 2009-2012 zet in op de economische ambitie voor een krachtige innovatieve Rotterdamse ICT sector met accenten op glasvezel, infrastructuur, ICT faciliteiten en nieuwe dienstenontwikkeling. Dit heeft in de afgelopen jaren als resultaat gehad dat er in Rotterdam:

 • • In Nesselande en het Lloydkwartier een glasvezelnetwerk door de gemeente wordt uitgerold waar de Glazen Maas de aanleg, het beheer en de exploitatie verzorgd.
 • • Een sterke, onafhankelijke Internet Exchange is opgezet als spin in het web voor alle ICT- en glasvezelinitiatieven. Recent is de R-iX uitgebreid met een ‘state of the art’ datacenter die ook klanten trekt buiten Rotterdam.
 • • City Media is gelanceerd waarin op een innovatieve wijze gecommuniceerd wordt met mensen in de stad.
 • • Rotterdam Draadloos operationeel is als proeftuin voor draadloze toepassingen. In december ’09 is besloten dat het centrum van Rotterdam voorzien wordt van draadloos internet.
 • • Het Rotterdam Fiberlab congres is georganiseerd waardoor Rotterdam op ICT en glasvezelgebied op de kaart is gezet.
 • • Grotere en kleinere initiatieven op het glasvezelnetwerk zijn uitgewerkt en soms ook opgezet. Voorbeelden hiervan zijn Rotterdam Intranet 3, het groene datacenter en de Rotterdam Media Ring.

Rotterdam 2010

Het huidige programma zet de uitgezette lijn voort, waarin de volgende speerpunten gedefinieerd zijn voor 2010:

 • • Doorbraak forceren in de glasvezeluitrol voor heel Rotterdam.
 • • Nieuwe aanpak organiseren voor glasvezel in het primaire onderwijs.
 • • In twee wijken starten met de introductie van een medisch digitaal informatie platform.
 • • De Rotterdamse internet eXchange verder uitbouwen.
 • • De ontwikkeling van het Groenste Datacenter van Europa.
 • • Doorontwikkelen van City Media Rotterdam.
 • • Uitbouwen van Rotterdam Draadloos.
 • • Opzetten en bundeling van faciliteiten voor innovatieve, startende ICT bedrijven.
 • • Opbouwen van een stevig netwerk voor kennisuitwisseling en overdracht.

Hiermee sluit de Glazen Maas aan bij de college doelstellingen om Rotterdam een aantrekkelijke stad te maken en te blijven voor bedrijfsleven, burgers en instellingen. Tevens borgen de projecten van de Glazen Maas de voor deze doelstellingen fundamentele ICT onderlegger zoals bij duurzaamheid, medisch, creatief en zakelijke dienstverlening.

Draadloos internet in binnenstad Rotterdam(15-12-09)

Het centrum van Rotterdam krijgt gratis draadloos internet. Medio januari wordt het WiFi-netwerk volledig openbaar.

Dit maakte het bedrijf Republicom bekend op de website Rotterdam Hotspots.

De gemeente had de WiFi-zenders al in 2008 aangelegd, maar het particuliere gebruik was beperkt tot twee websites, rotterdam.nl, voor informatie over de gemeente, en 9292ov.nl voor informatie over OV.

Concurrentie

Ongelimiteerde toegang tot het gratis netwerk was voorheen nog niet mogelijk omdat regelgeving verbiedt dat de overheid concurreert met private bedrijven als KPN en T-Mobile. De gemeente Rotterdam heeft het private bedrijf Republicom bereid gevonden het netwerk te exploiteren.

Dit bedrijf hoopt geld te verdienen met locatiegebaseerde advertenties op de startpagina. Onder meer op basis van de locatie van de internetter en het tijdstip, ziet deze verwijzingen naar bedrijven en andere gelegenheden in de buurt.

Dit betekent een financiële tegenvaller voor T-Mobile en KPN, die geld verdienen met betaalde mobiele hotspots.

Camerabeelden

De gemeente beoogt het netwerk in te zetten voor bedrijven, die op straat en in de auto gegevens kunnen uitwisselen, maar ook voor politie en brandweer die bijvoorbeeld camerabeelden over het netwerk kunnen versturen.

Bezoekers en bewoners van de stad kunnen overal over informatie over de stad beschikken, bijvoorbeeld over films die op dat moment draaien, restaurants, geldautomaten, openbaar vervoer, parkeergarages met vrije plaatsen. Ook wordt het gratis netwerk ingezet bij evenementen, zoals het International Film Festival (IFFR) eind januari. Republicom denkt dat er genoeg capaciteit is om veel mensen tegelijk te laten internetten.

Het draadloze netwerk is bedoeld voor in de buitenlucht. Binnen zal het draadloze netwerk niet of nauwelijks te ontvangen zijn.

Rotterdamse wijk Nesselande experimenteert met IP-televisie op glasvezel
In Nesselande is onlangs een proef met de Pitbox van Daily Media van start gegaan. Bewoners van Nesselande, kunnen een half jaar lang gratis de Pitbox testen. Dit nieuwe medium combineert internet en televisie en wordt doorgegeven via glasvezel. Diensten die men gewend is van internet kunnen door deze box worden aangeboden op het televisiescherm, zoals bijvoorbeeld radiozenders, televisiekanalen, e-mail, beeldbellen en Video on Demand. De programmering en indeling van het scherm kan naar eigen smaak worden ingedeeld en er is genoeg ruimte om eigen foto’s en filmpjes op te slaan. Nesselande is hiermee de eerste wijk van Nederland die op deze schaal met IP-televisie experimenteert.

Deelnemers gezocht

Al eerder dit jaar werd door middel van een brief bewoners met glasvezelaansluiting gevraagd om mee te doen aan deze proef. Dat leverde al voldoende deelnemers op om de proef te starten. Maar geïnteresseerden kunnen zich nog steeds aanmelden. Zij  kunnen zich aanmelden via www.glasvezelrotterdam.nl/glasvezelprojecten  of door te bellen met Daily Media 04166 96122 of door een mail te sturen naar helpdesk@dailymedia.tv

Evaluatie

Deelnemers wordt gevraagd om met een kritisch oog te kijken naar het gebruik en de mogelijkheden van de Pitbox en hun bevindingen door te geven aan Daily Media. Ook worden regelmatig enquêtes verstuurd om een beeld te krijgen van de technische ontwikkelingen en de klanttevredenheid. Eind 2009 worden de definitieve resultaten verwacht van de proef.

Innovatie op glasvezel

De proef met IP-televisie is geïnitieerd door de gemeente Rotterdam in samenwerking met Daily Media en heeft tot doel bewoners de voordelen van glasvezel te laten ondervinden. Tevens is dit een manier om de diensten op glasvezel te ontwikkelen en te verbeteren. De wijk Nesselande is, naast het Lloydkwartier, één van de twee pilotwijken van Rotterdam waar de gemeente Rotterdam glasvezel tot aan de deur heeft gelegd. Om het gebruik van glasvezel te stimuleren zijn er naast deze proef, meerdere projecten door de gemeente Rotterdam ontwikkeld, zoals Rotterdam Draadloos, City Media Rotterdam en Rotterdam Internet eXchange.

9 juni 2009
Bron: Persbericht Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam

Eerste hoogbouwtoren in Nederland met een eigen glasvezelnetwerk

Bewoners leggen zelf glasvezelnetwerk aan in The Red Apple

De bewoners van The Red Apple, een spraakmakend nieuwbouwproject in Rotterdam-centrum, hebben zelf het initiatief genomen om een glasvezelnetwerk aan te leggen in het gebouw. Op advies van service provider Wireless Campus besloten zij als VVE’s met 96% VOOR-stemmen een eigen glasvezelnetwerk aan te laten leggen en Wireless Campus de rol te laten vervullen als dienstenmakelaar en service provider. De naam voor het netwerk is The Red Apple Fiber, kortweg TRAF.

Quattro-play

In eerste instantie biedt TRAF triple-play (TV, internet en vastnet telefonie) diensten aan over het glasvezel. Al voor € 42,50 per maand heeft men supersnel en betrouwbaar internet, een uitgebreid analoog & digitaal TVzenderpakket en een telefonie-aansluiting. Daarnaast biedt TRAF vanaf september mobiele telefonie- en datadiensten aan met als uniekheid dat bewoners gratis met elkaar kunnen communiceren over het KPN-netwerk.

Samenwerking

Uniek van dit project is de intensieve samenwerking tussen alle betrokken partijen, te weten de VVE’s als eigenaar van het inpandige netwerk, Wireless Campus als projectleider, dienstenmakelaar en service provider, het Ontwikkelingsbedrijf van de gemeente Rotterdam als facilitator voor de verglazing tot aan het gebouw, Vigcom als bouwer van het inpandige netwerk, OONO – de Open Onafhankelijke Netwerk Operator – en als dienstenaanbieders Level Four (telefonie), Intermax (internet) en de Gemeente Albrandswaard (TV). Juist door

te focussen op ieders specialisme worden de krachten gebundeld en wordt het aanbod breed, transparant en laagdrempelig. Het project heeft een uniek hoog deelnemerspercentage van bijna 90% en biedt een volledig open-marktmodel

waarbij bewoners per dienst zelf kunnen aangeven voor welke aanbieder men kiest, onafhankelijk van de gekozen operator. Dit sluit perfect aan bij de ambitie van de overheid om Nederland snel voorzien te krijgen van een open glasvezelnetwerk. Het resultaat hiervan is nu al tastbaar: een scherpgeprijsd en compleet aanbod met keuzevrijheid voor bewoners en supersnelle internetverbindingen (snelheden tot 1Gb/s). Ook nieuwe diensten als een internetdienst voor kinderen, IP-TV en een online te koppelen beveiligingssysteem

zullen in de nabije toekomst worden aangeboden. VVE’s, woningcorporaties en projectontwikkelaars worden uitgenodigd om navolging te geven aan het TRAF-project wat in eerste instantie een goede investering is in het eigen vastgoed; de investering is binnen 2-3 jaar terugverdiend door de besparing op netwerkkosten welke bewoners normaliter aan het glasvezelnetwerk dienen te betalen.

Over Wireless Campus

Wireless Campus BV is opgericht in 2001 als een innovatieve full-service provider van telecom- en datadiensten gericht op specifieke doelgroepen waaronder de onderwijs- en zorgsector. Zij levert mobiele telecom-, data-, hosted voice- en glasvezeldiensten onder eigen naam tegen zeer aantrekkelijke voorwaarden en is sinds 2009 ook actief als eerste onafhankelijke glasvezeldienstenmakelaar van Nederland. Zij ondersteunt hierbij

projectontwikkelaars, woningcorporaties en VVE’s om glasvezelnetwerken aan te laten leggen en succesvol te exploiteren. Wireless Campus maakt deel uit van de MoCo holding – meer informatie vindt u op: www.mobcom.eu.

Juni 2009

Glasvezel in Rotterdam

Veel energie wordt geïnvesteerd in de ontwikkeling en zichtbaarheid van onderscheidende diensten op glasvezelnetwerken. Hiervoor heeft het projectteam Glazen Maas initiatieven ontwikkeld die deze zichtbaarheid moeten gaan vergroten, zoals City Media Rotterdam, Rotterdam Draadloos en IP-televisie in Nesselande. Alle glasvezelprojecten zijn te vinden op www.glasvezelrotterdam.nl

R-iX

De oprichting van de Rotterdamse Internet eXchange (R-iX, november 2007) is door de Rotterdamse en regionale markt zeer warm ontvangen. Er is in de korte bestaansperiode een enorme dynamiek ontstaan die veel perspectief biedt voor de toekomst. Circa tien bedrijven en/of instellingen zijn momenteel aangesloten op de R-iX. Met een bijna even groot aantal is de R-iX in een vergevorderd stadium van contractbesprekingen. Hieronder bevinden zich enkele grotere internationale ondernemingen en zorg- en onderwijsinstellingen. Daarnaast is door ruim 40 ondernemingen en instellingen interesse getoond. Momenteel wordt er gewerkt aan plannen voor uitbreiding van de R-iX
www.r-ix.nl

Rotterdam Draadloos

Samen met marktpartijen is in oktober 2008 de pilot Rotterdam Draadloos van start gegaan. In het centrum is ter grootte van een vierkante kilometer een WiFi-netwerk aangelegd dat open staat voor bedrijven en instellingen om mobiele toepassingen te testen. Het project maakt, aanvullend op de vaste breedbandinfrastructuur, draadloze toegang voor mobiele diensten mogelijk. Bijvoorbeeld voor publieke dienstverleners maar ook voor ondernemingen in bijvoorbeeld de logistieke sector. Mobiele toepassingen kunnen belangrijke bedrijfseconomische voordelen bieden en de dienstverlening verbeteren. In 2009 vindt er een evaluatie plaats die vooral is gericht op de beantwoording van de vraag of er een markt is voor een grootstedelijke draadloos netwerk.
www.rotterdamdraadloos.nl

City Media Rotterdam

Een voorbeeld van een innovatie, gebaseerd op glasvezelinfrastructuur, is het project City Media Rotterdam (CMR). Hierbij is met moderne beeldschermtechnologie en narrowcasting een nieuw communicatiemedium in Rotterdam ontwikkeld. In november 2008 zijn in metrostation Beurs, in samenwerking met de RET, veertien beeldschermen in gebruik genomen die zowel redactionele als commerciële content laten zien aan metroreizigers. De verwachtingen zijn hoog gespannen en de commerciële markt kijkt over de schouders mee naar dit unieke Rotterdamse project.
www.citymediarotterdam.nl

IP-televisie

In samenwerking met diverse marktpartijen startte in september 2008 de wijk Nesselande een proef met IP-televisie bij een aantal huishoudens. Met behulp van een zogenaamde set-top box kunnen gebruikers kiezen tussen digitale televisie en het analoge televisieaanbod en worden er zenderpakketten aangeboden die nu alleen met behulp van een schotelantenne ‘uit de lucht’ kunnen worden gehaald. Met name dit laatste deel is voor de oude stadswijken met hun schotelantenneproblematiek een belangrijk perspectief voor de toekomst. De Rotterdamse woningcorporaties kijken met grote belangstelling mee naar de resultaten van deze proef.

Datacenters

Na de opening van de R-iX is snel duidelijk geworden dat meerdere Rotterdamse partijen hun ICT aan het uitbesteden zijn en grote behoefte hebben aan datacapaciteit. Die moet bij voorkeur in de omgeving van Rotterdam te vinden zijn én betaalbaar en ‘groen’ zijn. Met het bij elkaar brengen van de vraag en het inventariseren van de mogelijke ‘groene’ locaties in Rotterdam en omgeving wordt de markt daarbij hulp geboden. Het is de ambitie binnen drie jaar een groot Rotterdams onafhankelijk ‘groen’ datacenter te bouwen. Daarmee is de Rotterdamse glasvezelinfrastructuur, met de netwerken, de R-iX en Rotterdam Draadloos, op de goede weg!

Helmond

Update november 2009:

Elektronische gemeente

De provincie heeft met de B5 (Eindhoven, Den Bosch, Breda, Tilburg en Helmond) een convenant (Samen Investeren) gesloten voor de ontwikkeling van Brabant langs zes lijnen. Eén van de lijnen is Verbindend Brabant waarin ICT wordt ingezet om de afstand tussen burger en overheid te verkleinen en samenwerking te stimuleren. Helmond investeert met name in de realisatie van het nationale uitvoeringsprogramma, de doorontwikkeling van het digitale loket en Virtueel Brabant.

Breedband

Helmond is volop in onderhandeling om breedband te realiseren, dit is echter een taaie opdracht gebleken. Ondanks het afbreken van de voorbereidingen voor de verglazing van twee andere wijken vanwege onvoldoende deelname, blijft de intentie van de gemeente en van marktpartijen om heel Helmond te verglazen.

Helmond Internet eXchange

In het voorjaar van 2009 is de digitale marktplaats Helmond operationeel geworden. Eerste dienst is de doorgifte van videobeelden, op afstand in de regionale toezichtruimte in Eindhoven, ten behoeve van het cameratoezicht van de openbare ruimte in Helmond. De HiX is onderdeel van Taxan, het initiatief van zes Brabantse steden om de lokale digitale marktplaatsen met elkaar te verbinden middels glasvezelverbindingen en koppelingen te realiseren met andere marktplaatsen.

Schoolnet

Het onderwijsveld heeft een initiatief om innovatie in het onderwijsveld te realiseren door de toepassing van breedband positief opgepakt. In 2010 wordt de vraag vanuit het onderwijsveld geformuleerd en wordt de verbinding gelegd met het Schoolnet-project in Eindhoven en de regio.

Virtueel Brabant

Virtueel Brabant is een doorontwikkeling, samen met Tilburg en Eindhoven, van de 3D-visualisatie van de binnenstad in Helmond. Hierbij worden nieuwe thema’s en gebieden ontwikkeld, waaronder veiligheidsmodellen, wijken en een virtueel jongerencentrum. Steeds meer steden sluiten aan en ook de provincie Noord-Brabant doet mee in het kader van Samen Investeren. Overigens zijn de drie steden Helmond, Apeldoorn en Tilburg in 2009 opnieuw genomineerd voor de e-Government Awards. Hoewel de prijs naar een project uit Denemarken ging, was er veel belangstelling en waardering voor de ‘Virtual Cities’.

Arnhem

Arnhem is per 1 januari 2003 toegetreden tot Stedenlink. Het eerste wat opvalt aan het ICT-beleid in Arnhem, is dat er weinig stukken worden geschreven maar wel een hoop projecten worden uitgevoerd. Het ontwikkelen van een gemeentelijke i-visie is twee jaar geleden begonnen, en pas dit jaar oktober zal het beleidsstuk in de gemeenteraad worden besproken. Het opstellen en schrijven van plannen wordt in Arnhem duidelijk als minder belangrijk gezien dat het concreet uitvoeren van projecten. Arnhem hanteert dan ook het twee-sporen beleid: gaandeweg het uitvoeren van projecten het ontwikkelen van een visie. Een groot voordeel hiervan is dat er veel projecten worden uitgevoerd binnen een relatief korte looptijd.

Update november 2009:

Fiber-to-the-Home

De woningcorporatie Portaal heeft investeringen gepland in Arnhem op het gebied van Fiber-to-the-Home.

Fiber-to-the-Office

In Arnhem zijn een aantal kleinschalige vraagbundelingstrajecten waar kleine (lokale) providers een rol spelen.

Fiber-to-the-Institute

Het Arnhemse glasvezelnetwerk van de stichting waarin gemeente, onderwijs en de zorg in samenwerken breidt gestaag uit. Alle basisscholen worden aangesloten en Arnhem slaat de vleugels uit in de regio. Er zijn ook verkenningen gaande om netwerken van Arnhem en Nijmegen te verbinden. Enerzijds omdat Arnhem al in Elst (Gelderland) zit, anderzijds omdat bijvoorbeeld de HAN (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen) zowel in Arnhem als in Nijmegen opereert.

Succes

Een aantal gemeenten in de Liemers en de achterhoek onderzoekt, (in het kader van een gezamenlijk Shared Service Center) of ze aangetakt willen worden aan de Stichting Samenwerkingsverband Glasvezelnetwerk Arnhem. www.stadsringarnhem.nl

Fiber to the Home

De gemeente Arnhem heeft een intentieovereenkomst gesloten met de GNEM (Gemeenschappelijke Netwerk Exploitatie Maatschappij Arnhem). De GNEM valt onder Reggefiber. Inmiddels zijn alle 6.000 woningen van de woningbouwcorporatie Portaal op glasvezel aangesloten. Geleidelijk maken steeds meer bewoners daar ook daadwerkelijk gebruik van. De GNEM heeft in de wijk ‘de Laar’, met 12.000 inwoners, een intensief vraagbundelingstraject uitgevoerd. De GNEM heeft veel energie gestoken in het informeren van de bewoners over het aanbod. Alle bewoners zijn meermalen door de GNEM benaderd en de wijk is aangesloten bij festiviteiten. Uiteindelijk beoordeelde de GNEM het draagvlak te gering voor een rendabele investering. Achteraf gezien heeft zich in deze wijk het dilemma voorgedaan van de sociale cohesie. Enerzijds zijn investeringen in glasvezel essentieel om de sociale cohesie in de wijk te bevorderen. Anderzijds is een minimale vorm van sociale cohesie noodzakelijk om een vraagbundeling effectief uit te voeren. Na afloop moest geconstateerd worden dat de sociale cohesie in de wijk te gering was. De mond-tot-mondreclame is te weinig van de grond gekomen. Het project in de wijk ‘de Laar’ is uitgesteld.

Marktplaats digitale diensten

De marktplaats voor digitale diensten van Arnhem is eigendom van en wordt geëxploiteerd door de NDIX (Nederlands – Duitse Internet eXchange). Hierdoor is Arnhem aangesloten op het netwerk van de NDIX en daardoor gekoppeld aan vrijwel alle steden in het oosten van het land. In 2008 is het gelukt een sluitende exploitatie te realiseren. Het aantal klanten is gestabiliseerd. De marktmeester heeft twee keer een jaarverslag uitgebracht. Inmiddels is de marktmeesterfunctie slapend in afwachting van de samenvoeging met de marktmeesterfunctie van Nijmegen.

SSGA

De Stichting Samenwerkingsverband Glasvezel Netwerk Arnhem (SSGA) groeit gestaag. Inmiddels zijn er 10 deelnemende partijen met ongeveer 60 aansluitingen. In 2008 is Viataal toegetreden. In 2008 hebben alle basisscholen en gemeenschapshuizen besloten zich op glasvezel aan te sluiten, die verbinding wordt verzorgd door SSGA. In totaal gaat het daarbij om 60 nieuwe aansluitingen. De basisscholen hebben ook besloten gezamenlijk een shared service centrum op te richten. Daarnaast zal een city-learningcentrum worden opgezet om onderwijsinhoudelijke toepassingen te ontwikkelen.

Amersfoort

Amersfoort is een ondernemende en innovatieve stad. De stad telt ruim 140.000 inwoners. Het is onze ambitie om voor alle bedrijven en instellingen en voor al onze burgers breedbanddiensten te stimuleren.

Alle Amersfoortse inwoners en ondernemers op glasvezel, zodat de dienstenontwikkeling op gang komt. Dat is onze ambitie. Een aantal jaren geleden is BreedNet Amersfoort van start gegaan, voor onze instellingen en bedrijven. In 2008 zijn de eerste stappen gezet naar de volledige verglazing van de stad. De gemeenteraad heeft ingestemd met de ambitie en ziet de noodzaak van een stadsbrede dekking van glasvezel. Dat is belangrijk voor de inwoners, voor de talloze ZZP’ers in de stad, voor mensen die langer thuis willen wonen, voor telewerken etcetera. In het noorden van Amersfoort ligt al een glasvezelnetwerk naar huishoudens. Ruim 10.000 woningen zijn aangesloten en vele woningen volgen in 2009.

Update november 2011:

AmersfoortBreed: innoveren met digitale diensten (08-02-2011)

Op donderdag 3 februari 2011 was de feestelijke start van het project AmersfoortBreed. Een initiatief van gemeente Amersfoort om samen met 16 maatschappelijke partners en diverse creatieve en ICT-bedrijven te werken aan innovatieve breedbanddiensten. Diensten op gebied van zorg, onderwijs, media, cultuur en sport, die via glasvezel of andere digitale netwerken beschikbaar komen voor de bewoners van de regio Amersfoort. Voorbeelden van deze diensten zijn wijktelevisie, een multimediale leeromgeving en online cultuureducatie.

Tijdens de startbijeenkomst werd het project AmersfoortBreed gepresenteerd met de diverse partners uit de regio. Wethouder Van ’t Erve van gemeente Amersfoort: “AmersfoortBreed heeft niet alleen een maatschappelijk, maar ook een economisch doel. Het ontwikkelen van breedbanddiensten vergt ICT-kennis en creativiteit. Juist deze bedrijven zijn hier in de regio Amersfoort sterk vertegenwoordigd. Daarmee snijdt het mes aan twee kanten: maatschappelijke innovatie en economische ontwikkeling.”

Vertegenwoordigers van Voetbalclub ASC Nieuwland, Archief Eemland, Beweging 3.0, Stichting Bewoners Netwerken Amersfoort, gemeente Leusden en Stichting Glas in Leusden vertelden op welke wijze zij aan de slag gaan met het ontwikkelen van breedbanddienst. Zo wil bijvoorbeeld Voetbalclub ASC Nieuwland instructievideo’s maken aan de hand van trainingen en wedstrijden, start Beweging 3.0 een online community voor zorginformatie en is de Stichting Bewoners Netwerken Amersfoort al zeer actief aan de slag gegaan met WijkTV.

AmersfoortBreed is één van de grootste breedbandprojecten in Nederland. Het is in schaal en opzet uniek vanwege het grote aantal betrokken partijen en de veelzijdigheid aan digitale diensten. Het project heeft zowel economisch als maatschappelijk belang. Bovendien is gekozen voor een open innovatieomgeving: opgedane kennis en ervaring worden actief uitgewisseld tussen bedrijven en instellingen. Amersfoort heeft de ambitie om in de komende 3 jaar een top 5 positie in Nederland verkrijgen op het gebied van diensteninnovatie op breedbandnetwerken. Het project is mede gefinancierd door het Europees Fonds Regionale Ontwikkeling van de Europese Commissie.

Kijk voor meer informatie over het project op: www.amersfoortbreed.nl

Update november 2009:

Bereikte resultaten en mijlpalen eind 2009

 • • Alle bedrijven en instellingen beschikken over betaalbare glasvezelaansluitingen op een open glasvezelnetwerk.
 • • In vier wijken zijn alle woningen voorzien van glasvezel (Fiber-to-the-Home).
 • • Start grootschalige diensteninnovatie met project ‘Amersfoort Innovatief Sterk’.
 • • Overeenstemming volledige verglazing van alle huishoudens in Amersfoort met Reggefiber en KPN.

Regionale Samenwerking

Gemeente Amersfoort werkt in het project BreedNet regionaal samen. BreedNet Amersfoort is daarmee onderdeel van het totale BreedNetgebied; de gehele Noordvleugel van de Randstad.
Komende jaren zal regionale samenwerking verder worden uitgebreid met name voor diensteninnovatie. Daarnaast is Amersfoort participant van stichting iMMovator Cross Media Network uit Hilversum.

Wat maakt Amersfoort uniek

• Zeer actieve bewonersnetwerken die ‘bottom up’ zorgen voor vraagbundeling, diensteninnovatie en communicatie naar bewoners.
• Amersfoort heeft een sterk groeiende ICT en Creatieve Industrie. De grootschalige, integrale en stadsbrede aanpak van diensteninnovatie: het activeert stakeholders in de stad en de gemeente faciliteert en voert regie.
• Het zakelijke netwerk (BreedNet) en het consumentennetwerk (FttH) worden gekoppeld voor vrije levering van maatschappelijke en commerciële diensten.
• De komende vier jaar wordt Amersfoort verglaasd.

Actueel

Onder de noemer ‘Amersfoort Innovatief Sterk’ gaat Amersfoort van eind 2009 tot en met 2013 werken aan diensteninnovatie. De ICT en Creatieve Industrie in de stad worden gemobiliseerd en gestimuleerd. In vijf pilots wordt concreet gewerkt aan een breed scala van breedbanddiensten in Zorg, Welzijn, Onderwijs, Cultuur, Media en Sport. Organisaties uit deze sectoren werken en investeren mee als partner in dit project. Het totale budget van projectaanvraag is 6,6 miljoen euro. De gemeente heeft overeenstemming bereikt over het aansluiten van bijna alle huishoudens op glasvezel. Daarmee is de volledige ‘verglazing van de stad’ een feit: bijna alle bewoners, bedrijven en instellingen kunnen gebruik maken van open en betaalbare glasvezelnetwerken.

Bewonersnetwerken actief aan de slag met diensten

De Stichting Bewonersnetwerken Amersfoort is in 2008 met een aantal diensten gestart. In onze Vinex-wijk is men met een zorgproject begonnen. Het startsein voor wijkTV is gegeven en videocommunicatie wordt op twee basisscholen geïntroduceerd. De gemeente en de provincie Utrecht subsidiëren deze pilots. De gemeente vindt deze initiatieven, van onderop, van cruciaal belang. Juist de inwoners vragen om deze diensten, juist bij de inwoners vinden we draagvlak.

Ambassadeurs in de stad

In 2008 is de Taskforce Fiber to the Home geïnstalleerd. Dit zijn onze ambassadeurs in de stad en regio die net als de gemeente graag willen dat er nieuwe innovatieve diensten worden ontwikkeld. Dit zijn diensten die een grote maatschappelijke en economische waarde hebben. Alle belangrijke instellingen zijn vertegenwoordigd, van bedrijfsleven tot onderwijs, van cultuur tot woningcorporaties.